سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب PDF

سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب PDF

پس ، انسان ها ذاتاً نمی توانند قانون گذار باشند و قوانینی که انسان ها وضع می کنند بدون اذن خداوند مشروعیت ندارند. خاستگاه حق قرآن کریم حکم را منحصر به خداوند می داند. “ان الحکم اال هلل امر اال تعبدوا اال ایاه ذلک الدین القیم )یوسف )۱۲ ،)۴۰”) ترجمه: آن حکم و فرمان مخصوص خداست و فرمان داد جز او را نپرستید، که این دین محکم است. “ان الحکم اال هلل یقص الحق و هو خیر الفاصلین؛ )انعام)۶ ،)۵۷”) ترجمه: فرمان جز برای خدا نیست که به حق دستور می دهد و بهترین حکم کنندگان است. “فلذلک فادع فادع و استقم کما امرت و التتبع اهواء هم و قل آمنت بما انزل اهلل من کتاب و امرت العدل بینکم؛ شورا “)۱۵،)۴۲( پس بدین جهت مردم را دعوت کن و چنانچه مامور شدی پایدار باش و از هوا و هوس های آن پیروی مکن و بگو به کتابی که خداوند نازل کرده ایمان دارم و مامور هستم که میان شما عدالت بورزم سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.