سوالات علوم و فنون دهم انسانی PDF

سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات علوم و فنون دهم انسانی PDF

۳ -ظاهر شعر ساده، محسوس و عینی امّا نتیجۀ پایانی ذهنی و معنوی است / داستانی / ت01445241می ۱۴ -یونان باستان ۱۵ -حماسی، غنایی، نمایشی، ت01445241می ۱۶ -مبتنی بر شعر و جنبه محتوایی ۱۷-کاربرد کهن واژگان اشتر، شاخ، بنگریست، نتوان دانست/ جمع موش با ان: موشان/ بگسست در معنی بریده شد. شکست/ شهد در معنی عسل/ قاتل در معنی کُشنده برای غیر انسان/ جدانویسی نشانه منفیساز فعل:نه اندیشید)نیاندیشید(/ را به معنی برای: خالص خود را طریقی میجست / زنبورخانه به معنی النه زنبور/ جملهها کوتاه و قابل فهم ۱۸ -مراعات نظیر: شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور، حالوت / تضاد: سیاه وسفید، پا و سر، سر و قعر، اندک و بسیار/ تمثیل برای بیان غفلت انسان ۱۹ -شریف بودن انسان)نگرش+(/گرانبهایی عمر/ هوشیاری، پرهیز از خوشیهای زود گذر)نگرش-( ۲۰ -نگاه خوش بینانه به انسان/ قدرلحظات عمر را دانستن/ حفظ هوشیاری، گرفتار غفلت نشدن/ سعادت راستین کسب خشنودی خداست/

سوالات علوم و فنون دهم انسانی PDF

 

ت01445241می یا اندرزی پاسخ نامۀ سوال متن درس دوم)فنون۱) ۱ -شعر و موسیقی ۲ -اندوه وشادی- امید و یاس- حیرت و تعجب ۳ -عاطفه ۴ -زبان. واژه هایی را بر میگزیند که با قرار گرفتن در کنار هم، آهنگی خاص را پدید میآورند. ۵ -وزن و عاطفه ۶ -کوبنده و کوتاه. بار حماسی دارد ۷ -وزن ۱۶ ۸ -زمزمه و آوازخوانی ۹ -جنبه تزیینی ندارد. جز طبیعت شعر است. برای نشان دادن عواطف نمی توان از آن چشم پوشید. ۱۰ -کشش، جاذبۀ آهنگ، کالم موزون ۱۱ -شادی و نشاط درونی ۱۲ -وزن ادراکی است که از احساس نظم حاصل می شود. وزن امری حسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمییابد وجود ندارد. ۱۳ -وسیلۀ ادراک وزن حواس ماست. ۱۴ -مثال: چرخی که می گردد، حرکتی مداوم دارد اما وزن ندارد. اگر نشانهای در یک نقطۀ چرخ باشد از دیدن بازگشتهای پیاپی آن، ادراک وزن حاصل میشود. چرخهای دوچرخه هیچ نوع وزنی ندارد امّا از توجّه به حرکت پای دوچرخه سوار و بازگشت متوالی به نقطه پایین، وزنی ادراک میکنیم. ۱۵-بهره بردن از تکرار منظم موسیقی. تناسب و همسویی وزن و عاطفه ۱۶ -توجّه به فضای عاطفی و آهنگ متن. ۱۷ -خواندن را دلنشینتر و درک محتوا را آسانتر میسازد. پاسخ نامۀ سوال متن درس سوم)فنون۱) ۱-بدیع لفظی و بدیع معنوی ۲-عواملی که موسیقی لفظی را پدید آورند بدیع لفظی است. ۳-در زبان عادی پسندیده نیست. امّا در زبان ادبی تکرار بر جاذبه و گوش نوازی سخن می افزاید. ۴ -تکرار در واژه، واج یا آوا،کلّ عبارت یا جمله ۵-واج آرایی تکرار یک واج )صامت یا مصوّت( در سخن است که بر موسیقی و تاثیر آن بیفزاید. ۶ -مصوت بلند »آ« ۷ بار/ صامت »خ« ۵بار/ صامت»ز« ۶ بار سوالات علوم و فنون دهم انسانی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.