سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی PDF

سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی PDF

آثار و نتایج شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانها را بنویسید )سه مورد( ۷ )آیا هر حادثه شیرین یا تلخی میتواند وسیله امتحان ما باشد؟ ۸ )تفاوت امتحان الهی و امتحان بشری را بنویسید ۹ )توفیق الهی به چه معناست. توضیح دهید؟ ۱۰ )تفاوت امتحان الهی با امتحان بشری را بنویسید؟ ۱۱ )امداد عام الهی را توضیح دهید؟ ۱۲ )بر اساس تعالیم دینی چند مورد از اعمال انسان که زندگیها را بهبود میبخشد را بنویسید؟ ۱۳ )شناخت قوانین حاکم برجهان خلقت و قوانین حاکم بر زندگی انسانها چه تأثیری برای انسان دارد؟ ۱۴ )چه تفاوتی میان امتحان الهی و امتحان بشری وجود دارد؟ ۱۵ )توضیح دهید موفقیت در هر مرحلهای از امتحان الهی چه نتایجی دارد؟ ۱۶ )نقش عامل درونی را در کسب توفیق الهی با مثال شرح دهید؟ ۱۷ )منظور از سنت الهی چه میباشد؟سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی PDF

 

 

نام ببرید. ۱۸ )کیفیت سبقت رحمت بر غضب خدا را با ذکر مثال تبیین نمایید. ۱۹ )میزان تأثیر رفتارهای گذشته در زندگی افراد را با ذکر نمونههایی بیان کنید. ۲۰ )در چه صورتی انسان گرفتار سنت امالء الهی قرار میشود؟ ۲۱ )شناخت سنتهای الهی چه فواید و ثمراتی عالوه بر نتایج شناخت تقدیرات الهی برای ما خواهد داشت؟ ۲۲ )دو مورد از جلوههای سنت امداد خاص )توفیق الهی( را با ذکر مثال بیان کنید. ۲۳ )یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خداوند را بهدلخواه نوشته و نمونهای را بهعنوانمثال ذکر کنید. ۲۴ )رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین درباره تأثیر اعمال انسان در زندگی او چیست؟ ۲۵ )عامترین و فراگیرترین سنت الهی کدام است؟ چرا؟ ۲۶ )در مقابل دعوت انبیاء سنت و قانون خداوند نسبت به دو گروه حق و باطل چه میباشد؟ ۲۷ )مطابق با سخن امام صادق )ع( که فرمودند: »انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه« رابطه مراتب ایمان و مراتب امتحان را بیان نمایید. ۲۸ )سنت توفیق الهی را تعریف نموده و جلوههای آن را بیان نمایید. ۲۹ )سنت استدراج را شرح داده و بیان نمایید که اختیار و عمل انسان در آن چه نقشی دارد؟ ۳۰ )تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت استدراج است؟ ۳۱ )با توجه به تعالیم دینی دو مورد از راههای افزایش عمر و کاهش آن را بنویسید؟ ۳۲ )اصطالحات زیر را تعریف کنید: الف- سنتهای الهی ب-سنت استدراج ۳۳ )چهار نمونه از مصادیق سنت سبقت رحمت بر غضب را بیان کنید. ۳۴ )تفاوت در جزاء و پاداش را بهعنوان یکی از سنتهای الهی در زندگی انسان توضیح دهید؟ ۳۵ )شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانها چه پیامدی و نتایجی در زندگی اجتماعی انسانها دارد؟ ۳۶ )آیه »احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم ال یفتنون« مربوط به کدام یک از سنتهای الهی است؟ آن را توضیح دهید. ۳۷ )کدام عوامل در دستیابی به توفیق الهی مؤثرند؟ ۳۸ )چگونه انسان گرفتار سنت امهال میشود؟ سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.