سوالات جامعه شناسی یازدهم PDF

سوالات جامعه شناسی یازدهم PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات جامعه شناسی یازدهم PDF

فرهنگ اومانیسم رابافرهنگ معنوی مقایسه کنید. جواب: درفرهنگ معنوی اصالت با خدااست.انسان نشانه وخلیفه خدابرزمین است وبردیگرموجودات برتری دارد. وکرامت او ناشی از نزدیک شدن به خدااست امادراومانیسم اصالت با انسان است نه خدا وزندگی دنیوی هدفی درخدمت به انسان است. ۱۲ -هنرمدرن باهنرقرون وسطی چه تفاوتی دارد؟ جواب : هنرقرون وسطی برابعادمعنوی انسان تاکیددارد ونقاشان چهره های اسوه های انسانی رادرهاله ای ازقداست ترسیم می کردندولی هنرمدرن برابعادجسمانی وزیبایی های بدنی انسان تمرکز می کنند . ۱۷ -حقوق بشر دراندیشه ی اومانیستی چه تفاوتی باحقوق انسان درفرهنگ دینی دارد؟ جواب: حقوق اومانیستی صورتی دنیوی براساس عادات وخواسته های طبیعی انسان دارد وانسان ها بدون نیاز به توجیه الهی وآسمانی خواسته های دنیوی رامطرح می کنند ولی حقوق انسان درفرهنگ دینی براساس فطرت الهی است وصورتی معنوی دارد وانسان ها خواسته های دنیوی خودرامستقال دنبال نمی کنند سوالات جامعه شناسی یازدهم PDF

 

 

 

واین خواسته های دنیوی درسایه ی ابعاد معنوی اظهارمی شود.)نفس پرستی هم درقالب مفاهیم دینی پنهان می شود .( ۱۸ -چرا فرعون درتوجیه رفتارش خودرادرزمره خداوندگاران قرارمی داد؟ جواب : زیرا در فرهنگ دینی افراد هواهای نفسانی خودرا درقالب مفاهیم الهی ودینی پنهان می کنند وآشکارا خودرا انسانی دنیوی وطبیعی معرفی نمی کنند ۱۶ -منظورازروشنگری چیست ؟ روشنگری درمعنای عام وروشنگری درمعنای خاص را توضیح دهید . جواب: روشنگری یعنی با چه روش هایی به حقیقت وشناخت می رسیم ودراین راه باچه موانعی روبه رو هستیم . روشنگری به معنای عام شناخت حقیقت براساس راه انبیا الهی ومتکی برعقل ، شهودووحی است. روشنگری درمعنای خاص مبتنی بر سکوالریسم واومانیسم متکی بر عقل گرایی حسی است. ۲۱ -روشنگری چه تاثیری بردانش وعلم مدرن داشته است؟ جواب: درقرون ۱۷ و۱۸رویکردی عقل گرایانه )راسیونالیستی ( داشت درقرون ۱۶ و۲۱ صورتی حس گرایانه وتجربی پیداکرد ودرحال حاضر باافول تجربه گرایی بابحران معرفت شناختی روبه روشده است .سوالات جامعه شناسی یازدهم PDF

 

 

۲۱ -روشنگری درمعنای عام با روشنگری درمعنای خاص چه تفاوت هایی دارد؟ جواب : روشنگری درمعنای عام ازوحی وعقل تجریدی وتجربی اتفاده می کند وتفسیری دینی ازانسان ارائه می دهد وتحصیل علم تقدس الهی دارد ولی روشنگری درمعنای خاص چون شناخت را محدودبه حس وتجربه می کند علمی تجربی ، سکوالر وناتوان ازداوری ارزشی به وجود می آورد. علمی که درخدمت خواسته های صرفا دنیوی انسان است . ۲۲ -منظوراز دئیسم چیست ؟ جواب: اعتقادبه وجودخدا بدون اینکه به پیامبر ، شریعت واحکامی معتقد وپایبندباشند. ۲۳ -آیا عقاید ورفتارهای دینی آثار دنیوی نداردوآیا بیان آثار دنیوی آنها اشکال دارد؟ جواب: اثردنیوی دارد مثال درماه رمضان خشونت کمترمی شود یا مصرف برخی کاالها کمترو مصرف بعضی بیشتر می شود . بیان اینهااشکالی ندارد . ۲۴ -درچه صورتی پرداختن با آثار دنیوی عقاید ورفتارهای دینی مشکل ساز می شود؟ جواب : درصورتی که ارتباط بین آثار دنیایی دین بااراده ی الهی قطع شده باشد ودین فقط ازنظرمادی موردتوجه باشد نه ازنظر آخرت واراده ی الهی ودین بازیچه ی دنیوی نفس پرستان باشد. ۲۵ -تفاوت حقوق بشررادردوفرهنگ دینی وفرهنگ سکوالر بیان کنید . جواب : حقوق بشر دینی مبتنی برفطرت انسان ومعنوی است مثال همه یادردین برادرتوهستند یادرخلقت.اماحقوق بشر اومانیستی مبتنی برخواسته وعادات طبیعی و مادی گرایانه ی بشر است ونبایدبا اصالت انسان درافتاد پس مثال حکم قصاص قابل قبول نیست. ۲۲ -به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه خودبه دئیسم منجر می شود ؟ جواب : نفی وحی و تاکیدبراین مطلب که باکمک عقل خودمان وبدون استفاده از روش عملی می توان خداراشناخت و درشناخت واقعیات فقط ازمعیارهای انسانی بایداستفاده کنیم . ۲۷ -ازپایان قرن بیستم بافول تجربه گرایی ،جهان غرب با چه بحران وچالشی روبه روشد؟ جواب : جهان غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شدکه امکان تشخیص درست یاغلط بودن باورها واندیشه ها وخوب وبدبودن هنجارها ورفتارهاازبشرسلب شد. ۲۸ -ویژگی های روشنگری غرب وپیامدهای آن رادرسه دوره زمانی مقایسه کنید. جواب : درقرون۱۷و۱۸باروی آوردن باعقل انسانی وتجربی به نفی عقل فراانسانی ووحیانی پرداختندکه نتیجه آن روی آوردن به دین بدون برنامه،کم تاثیر وبی سوالات جامعه شناسی یازدهم PDF خداشد.درقرون ۱۶ و۲۱ب

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.