سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه PDF

سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه PDF

 

۵ -جایگاه منابع انسانی در توسعه با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که توسعه حکایت از تغییر و حرکت دارد و انسان در این حرکت و انتقال هم وسیله است و هم هدف و وضع مطلوب و در حقیقت فرایند توسعه در جهت تقویت روح عرفانی و تعالی و کمال انسانی است. “توسعه هر نقطه از کشور بدون توسعه ی منابع انسانی میسر نمی گردد. توسعه منابع انسانی در معنای عام با افزایش و بهبود کمی و کیفی توانایی ها و مهارت های او عملی می گردد.” [۱۰[ با آنکه در گذشته تنها سرمایه ی مادی به عنوان عامل توسعه محسوب می شد لیکن با مشخص شدن نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه، ی مادی و سرمایه انسانی از عوامل اصلی توسعه محسوب می گردد و در واقع جمع این دو نوع سرمایه است و اهداف توسعه را تحقق می بخشد. نوع دیگری از سرمایه، یعنی سرمایه انسانی نیز به تدریج جایگاه شایسته خود را در تحلیل ها و برنامه ریزی های توسعه یافت سرمایه به مفهوم سرمایه ۶ -جایگاه تربیت، آموزش و مهارت های منابع انسانی در توسعه( تربیت و آموزش رکن اساسی توسعه) حال که روز به روز به سوی جهانی تر شدن پیش می رویم، انسان در آستانه ی قرن بیست و یکم با شتاب تکنولوژی آن چنان می رود که از خود نیز می ماند. بیسوادی و فقر آگاهی، انزوای جهانی در پی می آورد و انزوا یعنی پیمودن مسیر نابودی و نیستی که اگر ندانیم و بر آن نتازیم، آنان که می دانند می آیند و بر ما می تازند و باقی داستان را رقم می زنند. برای رسیدن به آگاهی و سواد، امروزه دیگر بینش و ضرورت توجه به تربیت و آموزش در بسیاری از کشورها کاملاً شناخته شده و تلاش آنها در جهت بهبود این رکن اساسی و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسیدن به این باور است که امروز دانایی، توانایی است. سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه PDF [11[ “آگوست کنت”پدر علم جامعه شناسی می گوید: «پیشرفت و ترقی بشر به تربیت و آموزش صحیح بستگی تمام و کمال دارد زیرا ت01445241م و تربیت صحیح حس تفاهم را بین افراد پرورش می دهد». ” وارد ” جامعه شناسی آمریکایی معتقد است: «ت01445241م و تربیت در پیشرفت اجتماع اثر فراوان دارد زیرا اگر انسان صحیح پرورش یابد، قادر به حل مشکلات موجود خود خواهد بود و مشکلاتی را که در راه پیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی است، از بین خواهد برد». ” پیاژه ” عقیده دارد: «هدف اساسی تربیت و آموزش بار آوردن افرادی است که بتوانند دست به کارهای خلاق و تازه برنند، نه اینکه فقط به تکرار کارهای گذشتگان بپردازند. غرض، ساختن اشخاصی است که خلاق، مخترع و کاشف باشند.»[۱۲[ اهمیت شگفت انگیز تربیت و آموزش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی بر هیچکس پوشیده نیست. تربیت و آموزش درست نه تنها می تواند در رشداخلاقی، رفتاری و حتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش تربیت و آموزش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنوی فرد متوقف و محدود نمی شود بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و تحول اساسی جامعه می گردد. «رشد اقتصادی در هر جامعه تا حدودی بستگی به میزان تحول در رفتار فردی دارد چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخص سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.