سوالات تستی زیست شناسی دهم PDF

سوالات تستی زیست شناسی دهم PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تستی زیست شناسی دهم PDF

تفاوت یاخته جانوری و یاخته گیاهی : . ۱ یاخته جانوری بر خلاف یاخته های گیاهی فاقد دیواره یاخته ای , کلروپلاست (سبزدیسه) ئل و واکو مرکزی هستند . . ۲ توجه کنید که یاخته های گیاهی فاقد کلروپلاست نیز وجود دارند اما یاخته های گیاهی بدون دیواره یاخته ای وجود ندارد . . ۳ یاخته گیاهی بدون دیواره یاخته ای را پروتوپلاست می گویند.پس پروتوپلاست شامل غشا و سیتوپلاسم و هسته است . . ۴ دو بخش زنده و غیر زنده است بخش زنده یاخته گیاهی شامل : پروتوپلاست و بخش مرده: دیواره سلولی . نقش دیواره یاخته ای : الف) حفظ شکل یاخته ها ب) استحکام یاخته ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه پ ) کنترل تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه ت) جلوگیری از ورود عامل بیماری زا گیاهی و تشکیل تیغه میانیتقسیم یاخته : . ۱ در یاخته گیاهی در حال تقسیم بعد از تقسیم هسته لایه ای به نام تیغه میانی بین دو هسته تشکیل شده و میان یاخته (سیتوپلاسم) را به دو بخش تقسیم می کند ودر نتیجه دو یاخته ایجاد می شود . . ۲ شده است تیغه میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته .پکتین مانند چسب دو یاخته را در کنار هم نگه می دارد . دیواره نخستین : . ۱ پروتوپلاست هر یک از یاخته های تازه تشکیل شده لایه یا لایه های دیگری به نام دیواره نخستین می سازند . . ۲ نواعی از پلی در دیواره نخستین رشته های سلولوزی وجود دارند که در زمینه ای از پروتئین و ا ساکاریدهای غیررشته ای ( خمیری شکل) قرار می گیرند سوالات تستی زیست شناسی دهم PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.