سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی PDF

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی PDF

سازمان های دیگری نیز همچون سازمان مجاهدین خلق ایران توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و 01445241 اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ تشکیل گردید. همچنین جبهه آزادی بخش ملی ایران )جاما(، توسط حبیب اهلل پیمان و دکتر کاظم سامی تشکیل شد. سازمان چریکهای فدایی خلق نیز از تلفیق دو گروه چریکی مارکسیست برهبری بیژن جزنی و مسعود احمدزاده در ۱۳۴۱ تشکیل شد و در فروردین ۱۳۵۱ اعالم موجودیت نمودند.  امام در دوره ای که در عراق بودند، ابتدا تالش برای تغییر دادن طرز تلقی سنتی حوزه علمیه نجف از اسالم داشتند و تالش برای آشنا ساختن طالب به ابعاد اجتماعی، سیاسی و حکومتی اسالم را در برنامه خود قرار دادند.  در این دوره یعنی سالهای ۴۳ تا ۵۱ ،امام ۴۵ سخنرانی و پیام دارد. تحلیل محتوای این سخنرانی ها نشان می دهد که ۱ -امام تالش دارد که ماهیت رژیم بخصوص فعالیت های غیر ملی آن را معرفی نماید و نشان دهد که اقدامات شاه همسو با استعمار و نیروهای خارجی است. ۲ -نشان دهد که این ادعا که روحانیون مخالف پیشرفت و ترقی هستند را استعمار در ایران تبلیغ می نماید. ۳ -مشکالت اقتصادی کشور نیز بدلیل تبعیت از اهداف غیربومی هم جهت با قدرت های بزرگ خارجی است.  امام به مناسبت های دیگر از جمله جنگ اعراب و اسرائیل خرداد ماه ۱۳۴۱( ژوئن ۱۱۱۱ ،)برگزاری جشن های ۲۵۱۱ ساله شاهنشاهی مهر ماه ۱۳۵۱ ،جشن های پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی ۱۳۵۵ و جشن هنر شیراز در سال ۱۳۵۱ اطالعیه های متعددی صادر نمود که در ایران در سطح گسترده ای نشر و توزیع شد.  امام در بهمن ۱۳۴۲ ،۱۳ سخنرانی در مورد والیت فقیه نمود که این سخنان بازتاب وسیعی در آن روز داشت. این مجموعه، دکترین سیاسی امام برای تشکیل حکومت اسالمی را نشان می دهد.  از ۱۳۵۱ در حالیکه دولت بخاطر باال رفتن قیمت نفت دارای درآمد و نهایتا قدرت بیشتری شد، اما در عین حال از آزادی خبری نبوده و هرگونه فعالیت اجتماعی با شدت تمام سرکوب می شد.  دو حزب فرمایشی ایران نوین و مردم در سال ۱۳۵۱ در آخرین انتخابات مجلس قبل از انحالل شرکت کردند. در ۱۳۵۳ ،حزب رستاخیز تشکیل شده و هر دو حزب موصوف منحل شدند. امام خمینی این حزب را تحریم نمودند.  گروه های زیرزمینی، طی جنگ و گریزها بارها پاسگاه های پلیس را مورد حمله قرارداده و خود نیز کشته می شدند. حمله به پاسگاه سیاهکل )۱۳۴۱ ،)پاسگاه پلیس قلهک )۱۳۵۱ ،)کشته شدن سپه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.