سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی PDF

سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی PDF

خرمشهر تقویت می شد، به تمام یگان های تحت امر قرارگاه مرکزی کربال دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا، به شناسایی و طراحی عملیات بپردازند. اهداف عملیات  مهم ترین اهدافی که در این عملیات دنبال می شد، عبارت بودند از:  انهدام نیروی دشمن، حداقل بیش از دو لشکر.  آزاد سازی حدود ۶۶۷۷ کیلومتر مربع از خاک ایران؛ از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید.  خارج نمودن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه دشمن.  تامین مرز بین المللی )حدفاصل پاسگاه طالئیه تا شلمچه(.  آزادسازی جاده اهواز – خرمشهر و خارج شدن جاده اهواز – آبادان از برد توپخانه دشمن. منطقه عملیات منطقه عمومی عملیات بیت المقدس در میان چهار مانع طبیعی محصور است، که از شمال به رودخانه کرخه کور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه کارون و از غرب به هور الهویزه منتهی می شود. منطقه مزبور به جز جاده نسبتا مرتفع اهواز – خرمشهر، فاقد هر گونه عارضه مهم برای پدافند است. همین امر موجب شد تا زمین منطقه – به دلیل مسطح بودن – برای مانور زرهی مناسب، و برای حرکت نیروهای پیاده – به دلیل در دید و تیر قرار داشتن – نامناسب باشد. نقاط حساس و استراتژیک منطقه شامل بندر و شهر خرمشهر، پادگان حمید، جفیر، جاده آسفالت اهواز – خرمشهر، شهر هویزه و رودخانه های کارون، کرخه کور و اروند بود. استعداد دشمن ۲۱ تا قبل از آغاز عملیات بیت المقدس، استعداد نیروهای دشمن به ترتیب زیر بود:  لشکر ۱ زرهی؛ از جنوب رودخانه کرخه تا هویزه.   سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی PDF

 

 

لشکر ۶ مکانیزه؛ از غرب اهواز تا روستای سید عبود.  لشکر ۶۶ پیاده از سید عبود تا خرمشهر – تیپ های ۱۱ ،۶۸ ،۶۶ مامور حفاظت از خرمشهر بودند.  لشکر ۴ زرهی در شمال خرمشهر. با شروع عملیات نیز یگان های دیگری از ارتش عراق به منطقه اعزام شدند که در مجموع تمامی یگان هایی که در منطقه درگیری حضور یافتند، عبارت بودند از: o لشکر ۶ مکانیزه؛ شامل: تیپ های ۱۱ و ۶۶ زرهی و تیپ های ۶۶ و ۱۷ مکانیزه. o لشکر ۱ زرهی؛ شامل: تیپ های ۶۱ و ۴۷ زرهی و تیپ ۱۶ مکانیزه. o لشکر ۴ زرهی؛ شامل: تیپ های ۱،۶۱ و ۶۴ زرهی و تیپ ۸ مکانیزه. o لشکر ۹ زرهی؛ شامل: تیپ های ۴۶ و ۶۴ زرهی و تیپ ۶۶ مکانیزه. o لشکر ۶۷ زرهی؛ شامل: تیپ های ۶۲ زرهی و ۱۶ مکانیزه. o لشکر ۶۶ پیاده؛ شامل: سه تیپ سازمان ۶۶ ،۶۸ و ۶۹ پیاده و سه تیپ تحت امر ۶۶ ، ۶۶۴ و ۱۱ پیاده. o لشکر ۶۱ زرهی؛ شامل: تیپ های ۶۱ مکانیزه و ۴۲ زرهی. o لشکر ۲ پیاده؛ شامل: تیپ های ۶۹ و ۴۹ پیاده. o تیپ مستقل ۶۷ زرهی. .پیاده ۶۷۶ و ۱۴۸ ،۶۷۹ ،۱۷۱ ،۱۷۶ ،۱۷۱ ،۱۷۶ ،۶۶۲ ،۹۷ ،۶۶۱ ،۶۶۹ ،۶۷۹ مستقل های تیپ o o تیپ های ۴۶ ،۴۱ و ۴۴ نیروی مخصوص. o تیپ های ۹ ،۶۷ و ۱۷ گارد مرزی. o تعداد ۴۷ گروهان کماندو. o تعداد ۶۷ قاطع جیش الشعبی )هر قاطع ۶۶۷ نفر( o گردان تانک مستقل سیف سعد. o گردان های شناسایی حطین، صالح الدین، حنین. o توپخانه دشمن نیز از ۶۴۷ قبضه توپ در انواع مختلف تشکیل شده بود که به طور تقریبی عبارت بود از ۴۷ گردان. ۲۲ طرح عملیات در طراحی عملیات، تهاجم از طریق عبور از رودخانه کارون و پیشروی به سوی مرز بین المللی و سپس آزادسازی شهر خرمشهر مد نظر قرار گرفته و چنین استدالل می شود که حمله به جناح دشمن، که عمدتا به سمت شمال آرایش گرفته بود، عامل موفقیت عملیات است. هم چنین، شکستن خطوط اولیه دشمن و عبور از رودخانه و گرفتن سرپل در غرب کارون تا جاده آسفالته اهواز – خرمشهر به عنوان اهداف مرحله اول و ادامه پیشروی به سمت مرز و تامین خرمشهر به عنوان اهداف مرحله دوم تعیین شدند. بر همین اساس، محورهای عملیاتی هر یک از قرارگاه ها به ترتیب زیر مقرر گردید: ۶ .محور شمالی؛ قرارگاه قدس )با عبور از رودخانه کرخه( ۱ .محور میانی؛ قرارگاه فتح )با عبور از رودخانه کارون و پیشروی به سمت جاده اهواز – خرمشهر( ۴ .محور جنوبی؛ قرارگاه نصر )با عبور از کارون و پیشروی به سمت خرمشهر(

سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.