دستور کار آزمایشگاه خون شناسی pdf

دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور کار آزمایشگاه خون شناسی pdf

 

کاربرد دیگر نمونه خون کنترل، شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی (EQC (میباشد. در این روش نتایج آزمایشگاه با نتایج آزمایشگاه های دیگری که از همان کنترل استفاده میکنند، مقایسه میشود. نمونههای مجهول از مرکز مجری برنامه به آزمایشگاه های شرکت کننده ارسال میشود و آزمایشگاه ها پس از انجام آزمایشهای الزم، نتایج را جهت پردازش به مرکز مجری عودت میدهند. پردازش نتایج به چند روش مختلف صورت می گیرد که متداولترین آنها، روش تطبیق جواب ها ۱ میباشد. در این روش نمونههای کنترلی یکسان جهت اندازهگیری یک پارامتر )بطورمثال هموگلوبین( به تمامی آزمایشگاه ها فرستاده شده و جواب ها دریافت میشود. میانگین و انحراف معیار (SD (پاسخ های دریافتی تعیین میشود. آن دسته از نتایج که دستور کار آزمایشگاه خون شناسی pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.