دستور کار آزمایشگاه حالت جامد pdf

دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور کار آزمایشگاه حالت جامد pdf

منبع تغذیه المپ کادمیوم را روشن کرده و صبر کنید تا گرم و پر نور شود. حال پایه تلسکوپ را طوری تنظیم کنید که خطوط طیفی نور المپ بخوبی دیده شوند. سپس فیلتر قرمز را در ورودی نور قرار دهید. آنچه را که در هر مرحله مشاهده میکنید رسم نمائید. منبع تغذیه سیمپیچ ها را روشن کرده و ولتاژ آن را زیاد کنید تا شکافته شدن خطوط طیفی را مشاهده کنید. حال فیلتر قطبشگر را در مسیر دید خود قرار داده و آن را بچرخانید. آنچه را مشاهده میکنید توضیح دهید. در سه میدان مختلف فاصلهی بین خطوط طیفی را اندازه گیری نمایید. شدت میدان را بوسیلهی ولتاژ تغییر دهید. ولتاژ منبع تغذیه را به صفر رسانده و آن را خاموش کنید. سپس المپ را هم خاموش کرده و ساختار سیستم را به حالت دید موازی با راستای میدان تغییر دهید دستور کار آزمایشگاه حالت جامد pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.