دستور کار آزمایشگاه اپتیک PDF

دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور کار آزمایشگاه اپتیک PDF

۱ -نور چراغ جیوه را بعد از عبور از یک پ الایه رنگی به دستگاه حلقه های نیوتن بتابانید.توسط یک عدسی همگرا تـصویری از سـطح دستگاه روی پرده تشکیل دهید، یک دسته دایره های هم مرکز تاریک وروشن مشاهده می کنید . دقت کنید که مرکزتاریک باشد. اگـر مرکز تاریک نباشد معلوم می شود که عدسی و شیشه تخت با هم تماس ندارند، با پیچهای تنظیم فریز مرکزی را تاریک کنید. توجه: پیچهای تنظیم نباید در حدی سفت باشند که دو قطعه به هم فشرده شوند. ۲ – قطر چند فریز تاریک را با کمک تقسیم بندیهای یک میلیمتری که روی دستگاه حلقه های نیوتن تعبیه شده اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید. (برای تطبیق نقاط مینیمم بر روی درجه بندیها از پیچهای تنظیم دستگاه حلقه های نیوتن کمک بگیرید). ۳ -بند ۲ را با پالایه های رنگی دیگر تکرار کنید. ۲ ۴ -منحنی نمایش تغییرات r را بر حسبm) شمارهمینیمم مرکزی صفر است) برای سه طول موج مختلف داده شده رسم کـردهm شیب هر خط را تعیین و از روی هر یک R را به دست آورید. ۵ -فریزهای بازتابی را مشاهده کنید و با فریزهای عبوری مقایسه کنید. دستور کار آزمایشگاه اپتیک PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.