دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی

دانلود کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ۴ : شفابخشیهای ذهنی در دوران باستان
در طول اعصار، مردان همه ملتها به گونهای غریزی معتقد بودند که در جایی از آنها یک قدرت شفابخش قرار دارد، که میتواند عملکردها و احساسات بدن انسان را به حالت طبیعی بازگرداند. آنها اعتقاد داشتند که در برخی شرایط میتوان به این قدرت عجیب استناد کرد و در پی آن کاهش درد و رنج انسان خواهد بود. تاریخ همه ملتها گواهی در حمایت از این عقیده است.
گفته میشود که در اوایل تاریخ جهان قدرت تأثیرگذار پنهانی بر خیر و شر بر روی مردان، از جمله بهبودی بیماران، توسط کاهنان و مقدسین همه ملتها در اختیار بوده است. تصور میشد که شفای بیماران قدرتی است که مستقیماً از جانب خدا گرفته شده است و مراحل و روند بهبودی در سراسر جهان متفاوت است. فرایندهای بهبودی به صورت دعا و نیایش به درگاه خداوند در مراسم مختلفی از جمله گذاشتن دست، افسون، استفاده از تعویذ، طلسم، انگشتر، بقاع متبرکه و تصاویر صورت میگرفت. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
به عنوان مثال، در آیینهای کاهنان در دوران باستان، در معابد باستان به بیمار دارو میدادند و قبل از خواب بیمار، پیشنهادهای خواب آور را تمرین میکردند و به او میگفتند که خدایان در خواب به دیدن او میروند و او را شفا میدهند. بسیاری از شفاها در پی آن به وجود آمد. بدیهی است که همه اینها کار پیشنهادهای قوی برای ذهن ناخودآگاه بود.
پس از انجام برخی از آیینهای مرموز، فدائیان هکاته الهه را در هنگام خواب میدیدند، به شرطی که قبل از خواب طبق دستورالعملهای عجیب و خارقالعاده از او دعا کرده باشند. به آنها گفته شد مارمولکها را با رزین، کندر و مر مخلوط کنید و همه اینها را در هوای آزاد زیر هلال ماه بکوبید. در بسیاری از موارد به دنبال این روش عجیب و غریب بهبودی گزارش شده است.
بدیهی است که این رویههای عجیب و غریب، همانطور که در تصاویر ارائه شده ذکر شد، با ایجاد جذابیتی قدرتمند به تخیل آنها، از پیشنهاد و پذیرش ذهن ناخودآگاه این افراد استقبال میکند. در واقع، در تمام این شفابخشیها، ذهن ناخودآگاه موضوع شفا دهنده بود.
در تمام سنین، درمانگران غیر رسمی در مواردی که مهارت پزشکی مجاز شکست خورده است، نتایج قابل توجهی کسب کردهاند. این باعث تأمل میشود. این درمانگران در تمام نقاط جهان چگونه بر درمان خود تأثیر میگذارند؟ پاسخ همه این شفابخشیها به اعتقاد کورکورانه فرد بیمار برمیگردد که باعث از بین رفتن قدرت شفابخشی در ذهن ناخودآگاه وی میشود. بسیاری از روشهای درمانی و روشهای به کار رفته، عجیب و خارقالعاده بودند که باعث خیالپردازی بیماران شده و باعث ایجاد یک حالت عاطفی برانگیخته میشوند. این حالت ذهنی پیشنهاد سلامتی را تسهیل میبخشد، و هم توسط ذهن آگاه و هم از ذهن ناخودآگاه بیمار پذیرفته میشود. این در فصل بعدی بیشتر شرح داده خواهد شد.

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
گزارشهای کتاب مقدس درباره استفاده از قدرتهای ناخودآگاه
هر چه بخواهید، وقتی دعا میکنید باور کنید که آنها را دریافت میکنید و آنها را خواهید داشت. مارک ۱۱:۲۴٫
به تفاوت زمان توجه کنید. این نویسنده با انگیزه به ما میگوید این واقعیت را باور داشته و حقیقت را بپذیریم که خواسته ما قبلاً محقق شده و برآورده شده است، این خواسته از قبل تکمیل شده است و تحقق آن به عنوان یک امر در آینده دنبال خواهد شد.
موفقیت این روش به اعتقاد مطمئن بستگی دارد که فکر، ایده، تصویر از قبل یک واقعیت است. برای اینکه هر چیزی در قلمرو ذهن وجود داشته باشد، باید تصور شود که در آنجا واقعاً موجود است.
در اینجا در چند کلمه رمزآمیز جهت مختصر و مشخصی برای استفاده از قدرت خلاقیت اندیشه با تحت تأثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه چیز خاصی که میخواهید وجود دارد. فکر، ایده، برنامه یا هدف شما همانند دست یا قلب شما در پرواز واقعی است. با پیروی از روش کتاب مقدس، شما به طور کامل تمام شرایط، موقعیت یا هر چیز دیگری را که ممکن است حاکی از شرایط نامطلوب باشد از ذهن خود دور میکنید. شما در حال کاشت یک بذر (مفهوم) در ذهن هستید، که اگر آن را بدون مزاحمت رها کنید، به طرز غیر قابل عصبی به باروری خارجی جوانه میزند.
شرط اصلی، که عیسی بر آن اصرار ورزید، ایمان بود. بارها و بارها در کتاب مقدس میخوانید، مطابق ایمان شما، این برای شما انجام میشود. اگر انواع خاصی از بذرها را در زمین بکارید، ایمان دارید که آنها با توجه به آیین خود رشد میکنند. این روش بذر است و با اعتماد به قوانین رشد و کشاورزی، میدانید که بذرها بعد از نوع خود بیرون میآیند. ایمان همانطور که در کتاب مقدس ذکر شده است یک روش تفکر، نگرش ذهنی، یک صلاحیت درونی است، زیرا میدانید ایدهای که کاملاً در ذهن آگاه خود قبول دارید در ذهن ناخودآگاه شما تجسم یافته و آشکار میشود. ایمان، به تعبیری، پذیرفتن چیزی است که دلیل و احساس شما انکار میکنند، یعنی بسته شدن ذهن کوچک، منطقی، تحلیلی، آگاهانه و پذیرش نگرش اتکای کامل به قدرت درونی ذهن ناخودآگاه شما. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
نمونهای کلاسیک از روش کتاب مقدس در MATTHEW 9:28-30 ثبت شده است. وقتی او وارد خانه شد، نابینایان نزد او آمدند و عیسی به آنها گفت: آیا ایمان دارید که من قادر به انجام این کار هستم؟ آنها به او گفتند، بله، پروردگار. سپس چشمانشان را لمس کرد و گفت، طبق ایمان تو باشد. و چشمانشان باز شد؛ و این کار عیسی باعث شد بین آنها تنش ایجاد شود و گفت، ببینید کسی از آن خبر ندارد.
عیسی در کلمات با توجه به ایمانتان برای شما معجزه کرد، میبینید که عیسی در واقع برای همکاری ذهن ناخودآگاه مردان نابینا محبوب بود. ایمان آنها انتظار بزرگ آنها، احساس درونی آنها، اعتقاد درونی آنها به اتفاق معجزه آسایی بود و دعایشان مستجاب میشد و همین بود. این تکنیک زمان مفتخر شفا بخشیدن است که به طور یکسان توسط همه گروههای شفابخشی در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن وابستگی مذهبی استفاده میشود.
در کلمات، ببینید که هیچ کس این را نمیداند، عیسی به بیماران تازه بهبود یافته دستور میدهد که در مورد بهبودی آنها بحث نکنند زیرا ممکن است مورد انتقادات شکاکانه و تحقیرآمیز از کافران قرار گیرند. این ممکن است تمایل داشته باشد تا با رساندن افکار ترس، تردید و اضطراب در ذهن ناخودآگاه، منافعی را که از دست عیسی دریافت کرده بودند، خنثی کند.
… زیرا با اقتدار و قدرت به ارواح نجس فرمان میدهد و آنها بیرون آمدند. LUKE 4:36. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
هنگامی که بیماران برای شفا به نزد عیسی آمدند، با ایمانشان به همراه ایمان او و درک قدرت شفابخشی ذهن ناخودآگاه توسط آنها بهبود یافتند. هرچه او مقدر کرد، در باطن احساس میکرد که حقیقت دارد. او و افراد نیازمند کمک در یک ذهنیت ذهنی جهانی قرار داشتند و آگاهی و اعتقاد درونی ساکت او نسبت به قدرت شفابخشی باعث تغییر الگوهای مخرب منفی در ذهن ناخودآگاه بیماران شد. بهبودی حاصل پاسخ خودکار به تغییر ذهنی داخلی بود. دستور او جذابیت او برای ذهن ناخودآگاه بیماران بهعلاوه آگاهی، احساس و اعتماد مطلق او به پاسخ ذهن ناخودآگاه به کلماتی بود که با اقتدار صحبت میکرد.
معجزات در امامزادههای مختلف در سراسر جهان
این یک واقعیت ثابت شده است که معالجهها در زیارتگاههای مختلف در سراسر جهان مانند ژاپن، هند، اروپا و آمریکا انجام شده است. من از چندین مکان مقدس در ژاپن بازدید کردهام. در زیارتگاه معروف جهان Diabutsu یک الوهیت عظیم الجثه از برنز است که بودا با دستهای جمع شده نشسته است و سر به حالت وجد عمیق تأملآمیز متمایل است. قد ۴۲ فوت است و بودای بزرگ نامیده میشود. در اینجا من پیر و جوان را دیدم که در پای آنها پول، میوه، برنج و پرتقال عرضه میکردند، و شمع روشن، عود سوزانده قرار دادند و دعای دادخواست خوانده شد.
راهنما سرودهای دختری جوان را هنگام زمزمه کردن دعا شرح داد، و کم کم سر تعظیم فرود آورد و دو عدد پرتقال را به عنوان پیشکش قرار داد. او همچنین یک شمع روشن کرد. او گفت که او صدای خود را از دست داده است، و در معبد بهبود یافت. او از بودا برای بازیابی صدای خود تشکر میکرد. او ایمان سادهای داشت که بودا اگر آداب و رسوم خاصی را دنبال کند، روزه بگیرد و پیشکشهای خاص انجام دهد، صدای آوازخوان خود را به او بازمیگرداند. همه اینها به شعله ور شدن ایمان و امید کمک کرد و نتیجه آن تهویه ذهن او تا حد اعتقاد بود. ذهن ناخودآگاه او به عقیده او پاسخ داد. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
برای نشان دادن بیشتر قدرت تخیل و باور کور، من در مورد یکی از بستگانم که به سل مبتلا شده بود، صحبت میکنم. ریههای او به شدت بیمار بود. پسرش تصمیم گرفت پدرش را شفا دهد. او به پرت، استرالیای غربی، جایی که پدرش در آن زندگی میکرد، به خانه آمد و به او گفت که با راهبی ملاقات کرده است که از یکی از زیارتگاههای شفا در اروپا بازگشته است. این راهب قطعهای از صلیب واقعی را به او فروخت. وی گفت که معادل ۵۰۰ دلار بابت آن به راهب داد.
این مرد جوان در واقع یک تکه چوب از پیاده رو برداشته بود، به جواهرفروشی رفته بود و آن را در یک حلقه قرار داده بود تا واقعی به نظر برسد. او به پدرش گفت که بسیاری فقط با لمس حلقه یا صلیب بهبود یافتند. او خیال پدر را ملتهب و تحریک کرد تا حدی که پدرش آن انگشتر را از او گرفت، آن را بالای سینه خود گذاشت، بی صدا دعا خواند و به خواب رفت. صبح او شفا یافت. تمام آزمایشات کلینیک منفی بود.
میدانید، البته ، این تکههای چوب از پیادهرو نبود که باعث بهبودی او شد. این تصورات او بود که تا حد زیادی برانگیخته شد، و علاوه بر این انتظار اطمینان از یک شفابخشی کامل باعث بهبود او شد.
تخیل به ایمان یا احساس ذهنی پیوست، و اتحاد این دو باعث بهبودی شد. پدر هرگز از نیرنگی که به او زده شده مطلع نشد. اگر داشت احتمالاً عود میکرد. وی کاملاً درمان شد و پانزده سال بعد در ۸۹ سالگی درگذشت.
یک اصل شفابخشی جهانی دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
این یک واقعیت مشهور است که همه مکاتب مختلف اثر شفابخشترین شخصیت را درمان میکنند. واضحترین نتیجهگیری، که ذهن شما را تحت تأثیر قرار میدهد، این است که باید یک اصل اساسی وجود داشته باشد، که در همه آنها مشترک است، یعنی ذهن ناخودآگاه، و یک روند بهبود ایمان است.
اکنون این امر به منظور یادآوری حقایق اساسی زیر است:
اول اینکه شما دارای عملکردهای ذهنی هستید که با تعیین یکی از آنها ذهن آگاه و دیگری ذهن ناخودآگاه متمایز میشوند.
ثانیاً، ذهن ناخودآگاه شما دائماً در اختیار قدرت پیشنهاد است. علاوه بر این، ذهن ناخودآگاه شما کنترل کاملی بر عملکردها، شرایط و احساسات بدن شما دارد.
من اعتقاد دارم که همه خوانندگان این کتاب با این واقعیت آشنایی دارند که علائم تقریباً هر بیماری را میتوان با پیشنهاد توسط افراد هیپنوتیزم ایجاد کرد. به عنوان مثال، یک فرد در حالت هیپنوتیزم میتواند با توجه به ماهیت پیشنبب که ارائه داده است، درجه حرارت بالا، صورت برافروخته یا لرز ایجاد کند. با آزمایش میتوانید به فرد پیشنهاد کنید که فلج است و نمیتواند راه برود: اینطور خواهد بود. برای مثال، میتوانید یک فنجان آب سرد در زیر بینی فرد هیپنوتیزم نگه دارید و به او بگویید: “این پر از فلفل است؛ آن را بو کنید!” او به عطسه ادامه خواهد داد. فکر میکنید چه عاملی باعث عطسه او شد، آب یا پیشنهاد آن؟
اگر مردی گفت که به چمن تیموتی حساسیت دارد، میتوانید یک گل مصنوعی یا یک لیوان خالی در جلوی بینی او قرار دهید، در حالی که او در حالت هیپنوتیزم است و به او بگویید که این گیاه چمن تیموتی است. او علائم معمول آلرژیک را به تصویر میکشد. این نشان میدهد که علت بیماری در ذهن است. بهبود این بیماری میتواند از نظر ذهنی نیز انجام شود.
شما میفهمید که بهبودهای چشمگیر از طریق استئوپاتی، داروهای کایروپراکتیک و طبیعت درمانی و همچنین از طریق همه نهادهای مختلف مذهبی در سراسر جهان اتفاق میافتد، اما بدیهی است که همه این معالجهها از طریق ذهن ناخودآگاه تنها درمانگر وجود دارد. دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
توجه کنید که چگونه بریدگی صورت شما را که ناشی از تراشیدن است بهبود میبخشد. این دقیقاً میداند که چگونه این کار را انجام دهد. دکتر زخم را میپوشاند و میگوید: “طبیعت آن را بهبود میبخشد!” طبیعت به قانون طبیعی، قانون ذهن ناخودآگاه یا حفظ خود گفته میشود که عملکرد ذهن ناخودآگاه است. غریزه صیانت نفس اولین قانون طبیعت است. قویترین غریزه شما از همه پیشنهادات خودکار قویتر است.
نظریههای کاملاً متفاوت دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه از ژوزف مورفی
گفتگو در مورد نظریههای متعدد مطرح شده توسط فرقههای مختلف مذهبی و گروههای دعا درمانی، خسته کننده و سودآور نخواهد بود. تعداد زیادی هستند که ادعا

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.