دانلود رایگان نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

دانلود رایگان نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این یعنی معادلات کوشی ـ ریمان فقط به ازای = y x. شود برقرار می شود بنابراین تا اینجا نتیجه می ( – i 1¢(f باشد قطعاً موجود نمی ( ۱ x , 1 = – = y ( شاید. ولی ( + i 1¢( f مو .جود باشد u , v , u , u , v , v همه که جا پیوسته اند و البته در اطراف نقاطی = y x می .اند باشد نیز پیوسته x y x y بدیهی است توابع لذا تابع ( )z f در تمام نقاطی که = y x می ذ باشد مشتقپذیر است و ل (ا ،)طبق قضیه دوم کوشی ـ ریمان ( + i 1¢( f موجود است و طبق :قضیه اول کوشی ریمان داریم ( ) ( ) { } ( ) ( ) ۱ , ۱ ۱ , ۱ u v f 1 i i 2 x i 2 x 2 2i x x æ ö ¶ ¶ ¢ + = ç ÷ + = + = + è ø ¶ ¶ چند تعریف و قضیه و نکته ۰ z مشتقپذیر باشد (. طبیعی است یک تابع ۰ z رگاه،گویند تحلیلی می ه f در تابع ۰ z ی و یک همسایگ ۱ (تابع ( )z f را در نقطه شتق ممکن است در نقطه شد ای م )پذیر باشد ولی در آن نقطه تحلیلی نبا )۲ اگر ( )z f ی در تمام صفحه مختلط به جز ن .گویند قاطی خاص تحلیلی باشد، به آن نقاط خاص، نقاط تکین تابع مذکور م (طبیعی ج است تابعی که همه یا تحلیل . است، نقطه تکین ندارد همچنین برای تابعی که هیچ جا تحلیلی نمیباشد نیز نقطه تکین تعریف )شود نمی دانلود رایگان نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.