جزوه کنترل تولید و موجودی

جزوه کنترل تولید و موجودی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه کنترل تولید و موجودی

زمان تدارک )time lead Delivery :)عبارت است از فاصیه زمان بین لحظه ی انجام سفارش تتا لحظته ای کته سفارش وارد سیست موجودی م شود. موجودی در دست )inventory hand-On :)مقدار موجودی ای که به صتورت فیزیکت و در حتال حاضتر )هت اکنون( در اختیار شرکت است. مقدار موجودی در دست از لحاظ عددی هیچ اه منف نیست. موجودی در دستت در لحظه ی t با پارامتر (t(I نشان داده م شود. کمبود )out-Stock :)زمان که تقاضا وجود دارد ول سطح موجودی در دست به صفر م رستد کمبتود رم مت دهد. یا به عبارت دی ر، چنانچه در زمان مطیوب موجودی جهت پاسخ وی به تقاضای مشتری در دست نباشتد، مقدار تقاضای که تامین نم گردد را کمبود م گویند. مقدار کمبود در لحظه ی t با پارامتر (t(B نشان داده

 

جزوه کنترل تولید و موجودی

 

چرا کنترل موجودی مطالعه می کنیم؟! کنترل و ن هداری موجودی یک مساله ی مرسوم و معمول برای سازمان ها و بخش های اقتصتادی استت. موجودی ها در مزارع، تولیدکنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان، بیمارستان ها، کییساها، زنتدان هتا، باغ وحش ها، دانش اهها و … بسیار معمول هستند. به طور کی به دالیل زیر پرداختن به مفتاهی و عیت کنترل موجودی مفید است: ۱ .بخش قابل توجه از دارای سازمانها م تواند به صورت موجودی های آن باشد. ۲ .موجودی ها بر درآمد تاثیر م گذارند و ارتباطات با مشتریان را بهبود م بخشند. ۳ .موجودی ها روی هزینه های تولید و عمییات تاثیر م گذارند. ۴ .داشتن موجودی بیش از حد م تواند سبب ورشکست شود.

جزوه کنترل تولید و موجودی

 

تولید )Production :)فرایندی است که در آن مجموعه ای از مواد اولیه توست عوامتل تولیتد از قبیتل نیروی انسان و ماشین آالت به مجموعه ای از محصوالت یا کاالهای ساخته شده تبدیل م شود. موجودی )Inventory :)کخیره ای از مواد و کاالست که به صورت راکد یا نیمه تمام جهت برآورده کتردن تقاضای در آینده )مصرف، فروش، تبدیل( ن هداری م گردد. برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها: عبارت است از برنامه ریزی و کنترل جریتان متواد، موجودیهتا و فرآیندهای تولیدی به منظور تامین محصول مورد نیاز، در زمان مورد نیاز، به تعداد مورد نیاز، بتا کیفیتت مورد نظر و با حداقل هزینه.جزوه کنترل تولید و موجودی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.