جزوه نظریه های ارتباطات PDF

جزوه نظریه های ارتباطات PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه نظریه های ارتباطات PDF

انتقاد حرکات ازاین وضعیت وی معتقد است این وضعیت است وظیف ه آموزش ونظام های آموزشی با به تربیت انسان معنای مسئول از پاسخ گو باشد انسانهای که پاسخ گو باشند مسئولاند نه اینکه مصرف کننده بستههای آموزشی باشند. حرکات خود را مدافع ترویج حساسیت وآگاهی انتقادی از طریق آموزش وجهت مقاومت مردم در برابر ویژگیهای دخل وتصرف کنندگان در ارتباطات مقدمهای میدانست. افراگری های دخل وتصرف کنندگان در ارتباطات تودهای میدانست داخل حلهایی که حرکات بیان میکرد اما بازگشت به عصر سنتهایی لوستا لوژیک گذشته سنتهای طبقاتی وقتی که هر طبقهای برای خود باوری داشت وت01445241م خاص داشت.جزوه نظریه های ارتباطات PDF

 

رسانهها باید در سطح ملی وتوسط خودمردم اداره شوند خودمردم محتوای آن را تولید کنند جمع بندی هوکات مثل رایزمن سوری منفی مدرنیته را میبیند از بین رفتن فرهنگ طبقاتی برنامه سرگرم کننده ومتنذول رسانهها شکل گیری آدمهایی که احساس مسئولیت نمیکنند راه حل برگشت فرهنگی که جوشیده از خود مردم باشد نظریه اجتماعی رفتاری نظریههای ارتباطات را به دودسته کلی تقسیم میکند نظریههای موسوم اجتماعی ورفتاری )علوم وارتباطات( نظریههای فرهنگی ریشه در جامعه شناسی تفسیری نظریههای اجتماعی رفتاری ریشه در جامعه شناسی تجربی روان شناسی روانشناسی اجتماعی دارند این گونه نظریات از مؤلفههای پژوهشی تجربی استفاده میکنند عمد ه تاکیدآن برکارکردها وآثار فردی اجتماعی یک محتوای ارتباطی است جنبی رسانهها چه تاثیری نمیتوانند ذهن مخاطبان در کوتاه مدت دراز مدت داشته باشد جزوه نظریه های ارتباطات PDF

 

 

نظریههای فرهنگی: ریشه در جامعه شناسی تغییری روان شناسی انسان شناسی رسانه شناسی در روشهای پژوهش اینگونه نظریات عمدتاا روشهای کیفی است روشهای کمی نیست. این گونه نظریات بیشتر به معنای ارتباطی وتفسیر وقرائت متن توسط مخاطبان تاکید میکند. الف کارکردهایی پیامهای ارتباطی نظریه کارکرد گرایی شاید منشأ نظریات مربوط به نقش وکارکرد رسانهها است نظریه کاسول مبتنی برکارکردگرایی درجامعه شناسی است نظریه کارکردگرایی ارزشها وهنجارهای مشترک را امری بنیادی در جامعه داند این نظریه اصل را بر نظم انسجام ووفاق اجتماعی میگذارد براین اساس این نظریه تحلیل میکند که هر پدید ه اجتماعی چه کارکردی برای جامعه دارد ابتدا چارچوبی میگذارد مثالا نظم وانسجام هر پدید چه خدمتی براین چارچوب میکند اگر کار گردش به گونهای باشد که نظم را تأمین میکند کارکرد مثبت دارد. Orgasim گرایی جامعه را ترکیبی از اعضای مختلف هم چنان که ارگانیسم انسان کلیه دارای کارکرد مثبتاند ولی اگر اختالل در عملکرد سیستم کند آن را عمل وحذف میکنند در جامعه هم اگر عنصری گژکارکرد داشت باید حذف شود. نظریه کارکردگرایی نظریه علت گرااست )دلیل گرافیست( از هول به علت میرسد جزوه نظریه های ارتباطات PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.