جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

واژه ی کامپیوتر ۲ به معنای محاسبه گر از واژه ی کامپیوت به معنای محاسبه کردن، گرفته شده است و امروزه به تمامی دستگاه ها و ماشین هایی گفته می شود که کار انواع مختلف محاسبات را انجام می دهند. در واقع کامپیوتر ها پیشرفته ترین ابزار شمار ش و انجام محاسبات ریاضی هستند که بشر موفق به ساخت آن شده است. اگر به گذشته های دور برگردیم باید گفت ک ه مفهوم شماره و شمردن بسیار کهنهتر از تاریخ است و از این رو چگونگی پیدایش ۳ و باروری شمارش ناشناخته است. با این همه میتوان گمان ک رد که بشر از دیرباز » عدد« را میشناخته است و یا به بیانی دیگر، از کم و زیاد بودن شمار ۴ چیزها آگاه بوده است؛ زیرا حتی برخی از حیوانات نیز از چنین درکی برخوردارند. دیرزمانی گذشت ت ا بشر توانست نشانه هایی هندسی برای نمایش شماره ها بسازد. نشانه هایی که هرکدام نماینده ی یک شماره بودند. بیگمان بشر نمادهای نشان دهنده ی شماره ها را پیش از نماد ها و نشانه های دیگر ساخته است. اما همزمان با شناسائی عدد و درک توانایی شمارش و بکارگیری اعداد و بعد ها استفاده از نماد ها و نشانه های هندسی برای اعداد، بشر این نیاز را احساس نمود که راهی بیابد جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  تا انجام محاسبات اعداد را، ساده تر و راحت تر نماید. اولین وسیله ای که انسان در امر شمارش از آن کمک گرفت، انگشتان دست ۵ و پا بودند. در مراحل بعدی »چوب خط« به عنوان یک ابزار ساده که میتوانست در امر شمارش انسان کمک کند، به کار آمد. گاهی نیز دستههای نی و چوب های باریک جانشین »چوب خط« میشد و زمانی نیز دانه ای حبوبات و یا دانه های سنگ ریزه ها، همین نقش را ایفامی کردند . تسبیح ۶ های امروزی یادگاری از این نوع ابزارها در آن دوران هستند. ۷ بعدها، چرتکه به عنوان یک ماشین حساب کار آمد مورد بهره برداری قرار گرفت، تا این که در قرن هفدهم، اولین ماشین حساب واقعی تاریخ پا به ۸ عرصه هستی نهاد. در سال ۱۶۴۱ ،فردی فرانسوی به نام بلیز پاسکال ماشین جالبی ساخت که به » ماشین جمع زن پاسکال« معروف شد. در ماشین جمع زن پاسکال ۶ چرخ دندانه دار نصب شده بود و هر چرخ ده دندانه داشت. هر دندانه نمایشگر یکی از ارقام صفر تا ۹ بود. این چرخ ها طوری در جوار یکدیگر قرار گرفته بودند که دوران کامل یک چرخ، دوران چرخهای بعدی به اندازه یک دند انه را باعث میشد. این چرخها از راست به چپ به ترتیب نماینده مرتبه های یکان، دهگان، صدگان،…عدد بودند. ماشین جمع زن پاسکال، فقط قادر بود که دو عمل جمع و تفریق را انجام دهد.جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.