جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲ PDF

جزوه تایپ شده مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲ PDF

ویژگیهای تشکیالت محلی قبل از انقالب مشروطیت ۱)تا قبل از انقالب مشروطیت کشور ایران به صورت متمرکز اداره میشد. ۲)کلیه قدرتها در دست شاه متمرکز بود و همه احکام از وی ناشی میشد. ۳)در هر دوره بنا به اقتضای شرایط، حکامی از سوی شاه اداره امور ایاالت و والیات را برعهده میگرفتند. ۴)اختیارات این حکام ناشی از اختیارات شاه بود. ۵)مردم محل هیچگونه اختیاری در اداره امور خود نداشتند. ویژگیهای تشکیالت محلی بعد از انقالب مشروطیت ۱)برای اداره حکومت اصول و تشکیالت تازهای مقرر گردید. ۲)حقوق افراد ملت به موجب قانون اساسی معین شد. ۳)اداره کشور از صورت استبدادی به حکومت سلطنتی مشروطه پارلمانی مبدل گردید. ۴)برای اداره شهرستانها نیز ترتیب عدم تمرکز نسبی برقرار شد. علت درخواست مشروطهخواهان برای تشکیل انجمنهای ایالتی و والیتی ۱)از قدرت حکومت مرکزی بکاهند. ۲)دست حکومت مرکزی را از کارهای مربوط به ایاالت و والیات کوتاه کنند و از شر مظالم استبدادی رهائی یابند. مهمترین قوانینی که در دوره اول مجلس شورای ملی به تصویب رسید ۱)قوانین مربوط به اصول شهرستانها. ۲)قانون انجمنهای ایالتی و والیتی. ۳)قانون بلدیه جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲ PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.