جزوه مبانی مالیاتی PDF

جزوه مبانی مالیاتی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه مبانی مالیاتی PDF

کلیات و مفاهیم : عدالت اقتضاء می کند که هر فردی در اجتماع بر پایه تابعی از ثروت و درآمد مالیات بپردازد و برای تعیین درآمد و ثروت هر فرد بایستی اطالعات قابل اتکایی وجود داشته باشد که مهم ترین آن اطالعات، صورتهای مالی تهیه شده براساس دفاتر قانونی است. هر فرد یا شرکت یا فراتر از آن هر صاحب درآمد یا شغلی بایستی برای شغل خود دفاتر قانونی و اسناد ثبت و نگهداری کند ولیکن بسیاری از صاحبان مشاغل بعلت هزینه های دفترنویسی حاضر به تهیه آن نیستند. عنوان صاحبان مشاغل در برگیرنده بزرگترین شرکت های صنعتی تا کسبه جزء بازار می باشد که از نظر قانونی باید همه آنان دارای دفاتر قانونی باشند، سؤالی که در اینجا وجود دارد اینست جزوه مبانی مالیاتی PDF

 

جزوه مبانی مالیاتی PDF

آیا دفتر نویسی و نوع دفاتر قانونی برای بزرگترین شرکت ها از جمله ایران خودرو و سایپا و یک مهندس و یک پزشک و یا خواروبار فروشی یکسان است ؟ هر چند از نظردانش حسابداری حجم عملیات بر نوع دفاتر و شیوه نگارش تأثیری ندارد امّا با وجود محدودیت فزونی منافع بر مخارج عمالً امکان اعمال آن در تمامی سطوح مشاغل امکان پذیر نیست طبقه بندی اشخاص مشمول مالیات در قانون مالیات سازمان امورمالیاتی کشور مشاغل و اشخاص را به طبقات مختلف تقسیم بندی نموده و برای کلیه طبقات منطبد با سطح درآمد و شغل با رعایت محدودیت فزونی منافع بر مخارج نگهداری نوع خاصی از دفاترقانونی را پیش بینی نموده تا امکان تهیه دفاتر و صورتهای مالی قابل اتکا طبد مقررات و قوانین فراهم گردد. ۱-طبقه بندی اشخاص حقوقی ایرانی الف- شرکت ها ) ماده ۲۰ قانون تجارت ( شامل: شرکت سهامی ) سهامی عام و سهامی خاص (، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت تعاونی، شرکت با مسؤلیت محدود، شرکت تعاونی سهامی عام ب- مؤسسات ثبت شده ج- نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ۲ -طبقه بندی مودیان صاحبان مشاغل صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیار هایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح زیر گروه بندی می شوند : ۱-گروه اول ۲-گروه دوم ۳-گروه سوم جزوه مبانی مالیاتی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.