جزوه قراردادهای ارتباطی امن PDF

جزوه رنگی و تایپ شده قراردادهای ارتباطی امن

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه قراردادهای ارتباطی امن PDF

این گونه از ماهواره ها، دارای فرستنده و گیرنده هستند و قادرند پیام های دریافتی را با موج دیگری مجددا به سوی کره زمین ارسال نمایند. این ماهواره ها مجهّز به ترانسپوندرهایی هستند که سیگنال های دریافتی از زمین را تقویت کرده و فرکانس آن را تغییر می دهند و احتماالً با مدوالسیون و یا پالریزاسیون جدیدی به سطح زمین می فرستند. جزوه قراردادهای ارتباطی امن PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.