جزوه فیزیک پایه ۲

جزوه فیزیک پایه ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه فیزیک پایه ۲

بار الکتریکی: از آنجا که اتم هر عنصر تعدادی الکترون دارد که در بیرون هسته و در مدارهای مختلفی به دور هسته می گردند دارای شعاع های متفاوتی هستند. هر چه شعاع مدار یک الکترون بزرگتر باشد، یعنی از هسته دورتر باشد وابستگی آن به اتم کمتر است. با صرف انرژی می توان الکترون را از اتم جدا کرد. انرژی الزم برای جدا کردن الکترونی که در دورترین مدار قرار دارد ناچیز است و با صرف انرژی کم می توان آن را از اتم جدا کرد.این کار با مالش دادن دو جسم به یکدیگر عمل می شود. هنگامیکه دو جسم مثال پالستیکی و پارچه پشمی به یکدیگر مالش داده می شوند، تعدادی از الکترون ها از یک جسم جدا شده وارد جسم دیگری می شود. قبل از مالش هر یک از دو جسم دارای تعدادی مساوی پروتون )در هسته( و الکترون )در مدار( هستند . به علت مالش دادن دو جسم به یکدیگر توازن الکتریکی به هم می خورد. انواع بارهای الکتریکی: جسمی که الکترون از دست داده است، تعداد پروتون هایش بیش تر از الکترون ها میشود و در نتیجه دارای بار مثبت می شود. جسم دوم که الکترون دریافت کرده است تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون شده و بار الکتریکی آن منفی می شود. بنابراین هنگام مالش دو جسم به یکدیگر ، بار الکتریکی بوجود نمی آید بلکه با انتقال الکترون از یک جیم به جسم دیگر بار الکتریکی ایجاد می شود. – بارهای مثبت: پروتون – بارهای منفی: الکترون – مواد خنثی: موادی هستند که تعداد مساوی الکترون یا پروتون دارند جزوه فیزیک پایه ۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.