جزوه فارماکولوژی کلیه PDF

جزوه تایپ شده فارماکولوژی کلیه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه فارماکولوژی کلیه PDF

برادی کینین که یک وازودیالتور است متابولیزه نمی شود که این باعث کنترل بهتر فشار خون می شود. عوارض:  سرفه های خشک و ناراحت کننده ) به 01445241 نقش برادی کینین

 

جزوه فارماکولوژی کلیه PDF

( خصوصا در سنین باال که به صورت طبیعی هم ترشحات مقداری کاهش می یابد. حتی اگر سرفه نداشته باشند احتمال پریدن مواد به درون حلق زیاد می شود ) به علت خشکی و تحریک پذیری مخاط تنفسی( . اگر سرفه خیلی شدید بود مصرف دارو باید قطع شود. جزوه فارماکولوژی کلیه PDF

 

سمیت کلیوی در بیمارانی که مشکل کلیوی دارند کنترااندیکه است. *نکته خیلی مهم: در بیماران دیابتی که HTNدارند ، دیده شده است که این دارو ها در توبول های کلیه اثرات محافظتی دارند. بنابراین عموما در دیابت همراه باHTN تجویز می شود چون با مکانیسم نا مشخص احتمال زنده ماندن بیمار را افزایش می دهد. در حاملگی کنترااندیکه است چون در ساخت توبول های کلیوی جنین اختالل ایجاد می کند. موارد استفاده: HTN -1 2 -نارسایی قلبی چون به صورت ثانویه ازدیاد ترشح آلدوسترون هم داریم جزوه فارماکولوژی کلیه PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.