جزوه طراحی سیستم های صنعتی

جزوه طراحی سیستم های صنعتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه طراحی سیستم های صنعتی

 

طراحی کارخانه با پیاده کردن طرح به پایان نمی رسد با گذشت زمان باید تغییرات و اصالحاتی دران انجام گیرد، وسایل جدید اضافه شوند و طرحهای توسعه به اجرا درایند. برنامه های طراحی کارخانه ممکن است برای دوره های زیر تهیه و تنظیم گردد: برای ۱۰ سال آینده- شامل برآورد کل فضا ی مورد نیاز برای ۵ سال آینده- شامل تخصیص کل فضا به قسمتهای مورد نظر برای ۲ سال آینده- شامل تهیه کروکیها و طرح اولیه محوطه برای سال اینده- شامل طرحهای تفضیلی و نقشه های اجرایی برای ۶ تا ۱۲ ماه اینده- شامل فعالیتهای الزم برای تصویب طرح

 

جزوه طراحی سیستم های صنعتی

طرح نهایی به صورت شمای کف کارخانه که نحوه قرار گرفتن ساختمانها را در محوطه کارخانه، چیدن ماشین االت و تجهیزات را در داخل سالنهای تولید ، جزئیات داخلی انواع قسمتهای خدماتی و کمک تولیدی و شبکه های تاسیساتی را نشان می دهد ارئه می گردد. هدف طرح ایجاد بهترین رابطه متقابل بین جریان مواد ، اطالعات و افرادو برقرار کردن روشهای مطلوب برای خلق مجموعه ای همپیوند و منسجم ، در شرایطی کارامد و اقتصادی ومناسب است. هدف کلی طراحی کارخانه انتقال وروریها به خارج دستگاههای مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن ، با هزینه ای قابل قبول و در شرایط کاری مناسب است جزوه طراحی سیستم های صنعتی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.