جزوه صورت های مالی تلفیقی pdf

جزوه صورت های مالی تلفیقی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه صورت های مالی تلفیقی pdf

بدھیھای مربوط بھ توقف یا کاھش فعالیتھای واحد تحصیل شده: در صورتیکھ در تاریخ تحصیل برای تجدید ساختار بدھی شناسایی شده باشد، در حال حاضر بعنوان بدھی شناسایی می شود. بدھیھای مربوط بھ زیانھای آتی یا سایر مخارجی کھ انتظار می رود درنتیجھ ترکیب تجاری واقع شود: بدھی شناسایی نمی شود. تعھدات قراردادی واحد تحصیل شده مانند پرداخت خسارت بھ کارکنان یا عرضھ کنندگان مواد اولیھ مشروط بھ انجام ترکیب: در زمان ترکیب تجاری این گونھ تعھدات در صورت احراز معیارھای شناخت بدھی بھ عنوان بخشی از تخصیص بھای تمام شده ترکیب شناسایی می شود. طرح تجدید ساختار واحد تحصیل شده مشروط بھ انجام ترکیب تجاری: بدھی شناسایی نمی شود.جزوه صورت های مالی تلفیقی pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.