جزوه سیستم های کنترل انبار PDF

جزوه تایپ شده سیستم های کنترل انبار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه سیستم های کنترل انبار PDF

همه می دانیم که ارزش کاالها و اقالم انبار یکسان نیست. بعضی ها با ارزش بیشتری هستند و بعضی ها ارزش کمتر. اما معیارهای ارزش گذاری کاالهای انبار کدامند؟ بر چه اساسی یک کاال از دیگری با ارزشتر است؟ در کسب و کارهای مختلف ارزیابی متفاوتی از کاالها بعمل می آید و علت آن تفاوت های موجود در کسب و کارهاست. اما زبان مشترکی وجود دارد که می توان با استفاده از آن کاالها را دسته بندی کرد و تحلیل ها و آنالیز های انبار را برای آنها پیاده سازی نمود. از جمله آنالیز یا تحلیلABC در این تجزیه و تحلیل بر اساس اصل پارتو در مدیریت یک انبار، کاالها را می توان از نظر اهمیت به سه گروه A وB وC تقسیم کرد. گروه A شامل اقالم بسیار مهم بوده و ارزش ریالی مصرف ساالنه آنها حدود ۸۱-۷۱ درصد کل ارزش ریالی مواد و قطعات مصرفی در کارخانه را تشکیل می دهد، که معموال تنوع کمتری دارند. اقالم گروه B اقالم دارای ارزش ریالی متوسط بوده و اقالم فوق حدود ۲۱-۱۱ درصد کل ارزش ریالی مواد مصرفی در کارخانه را تشکیل می دهند، گروه C شامل اقالم مصرفی کم ارزش بوده و ارزش ریالی مصرف ساالنه آن حدود ۱۱-۱ درصد کل ارزش ریالی مواد و قطعات مختلف مصرفی در کارخانه که معموال تنوع آن زیاد است، شامل می شود. جزوه سیستم های کنترل انبار PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.