جزوه سازه های اسکلت فلزی PDF

جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه سازه های اسکلت فلزی PDF

: این نقطه چون مابین تار خنثی و پایین مقطع میباشد، هم تنش برشـی دارد و هـم تنش خمشی . در المانی که برای این نقطه و قبل از چرخش ترسیم میشود در وجوه عمـودی هـم تـنش عمودی (ناشی از خمش) داریم و هم تنش برشی و در وجود افقی تنها تنش برشی داریم . (به یاد داشـته باشیم که تنشهای خمشی تنها در وجوه عمودی المان ایجاد تنش میکنند و در وجود افقـی تنـشی ایجـاد نمیکنند.) حال المان را به مقدار زاویه α به گونه ای دوران میدهیم کـه تنـشهای برشـی از وجـوه المـان حذف شده و تنها تنشهای عمودی باقی بمانند . مقدار دوران برای رسیدن به این حالـت خـاص بـین ۰ و ۴۵ . درجه متغیر خواهد بود جزوه سازه های اسکلت فلزی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.