جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی PDF

جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی PDF

جدید و نو بودن: تکرار پژوهش های قبلی تنها در صورت استفاده از روشی نو یا در جامعه ای دیگر یا به منظور بررسی دقت پژوهشگران قبلی قابل دفاع است و در غیر این صورت دوباره کاری بوده و مفید نیست. پژوهش پذیر بودن: موضوع باید قابل مشاهده عینی بوده و بتوان پدیده ها و متغیرهای مورد بررسی را اندازه گیری کرد و در فاصله زمانی مورد نظر تحقیق را انجام داد. اهمیت و اولویت: یافته ها می بایستی از نظر اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی اهمیت و ارزش کافی را داشته باشد تا بتوان به طرح موضوع پرداخت. توانایی پژوهشگر: توانایی محقق در تنظیم طرح و اجرای آن نقش مهمی دارد، بنابراین اگر فرد به دانش زیر بنایی موضوع تسلط ندارد نباید به این کار اقدام کند. منابع مادی: هر کار تحقیقی نیاز به نیروی انسانی، ابزار اندازه گیری، بودجه و تجهیزاتی دارد و محقق باید از دسترسی به منابع مادی مورد نیاز اطمینان داشته باشد. منابع اطالعاتی: در اختیار داشتن اطالعات الزم در خصوص پیشینه تحقیق می تواند ضمن غنی ساختن موضوع از دوباره کاری جلوگیری کند. به صرفه بودن: مقرون و به صرفه بودن اجرای تحقیق از جنبه علمی و عملی امری مهم است چون صرف هزینه گزاف بدون دستیابی به نتیجه مورد نظر به صرفه نیست. تعیین وتدوین مسأله الف( تعیین مسأله: اولین فعالیت درهرپژوهشی، انتخاب مسأله است.» جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی PDF جان دیویی« گفته است: اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پژوهشگر درکارخویش با » مانع « یا » مشکلی « روبروگردیده است که درحل آن ابهام یا تردید وجود دارد. پس از انتخاب مسأله ، بایدآن را بیان کرد. برای حل یک مسأله، اول باید آن را دقیقاً شناخت و سپس اقدام به بیان آن کرد. باید توجه داشت به محض این که مسأله) چه کاربردی چه بنیادی( به ذهن محقق رسید، باید به بررسی متون) بررسی مطالعات مشابه(بپردازد. با بررسی متون، اگربه سئواالت ذهن محقق، محققین قبلی پاسخ نداده اند، ابزاری قوی برای محقق در تدوین بیان مسأله فراهم می گردد وگرنه موضوع، یک موضوع تکراری تلقی می شود. اگرمحقق بتواند روش کار محققین قبلی را نقدکند و روش تحقیق درست با استناد به منابع معتبر ارائه نماید، انجام تحقیق از اولویت برخوردار است. باید توجه داشت اگر نتیجه مطالعه ای به زمان یا مکان بستگی داشته باشد، انجام مطالعه در مکان و زمان مورد نظر محقق، با توجه به انجام قبلی مطالعه در مکان دیگر، تکراری تلقی نمی شود. به عنوان مثال مطالعه زیر یک مطالعه وابسته به زمان و مکان است: بررسی شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان سمنان درسال ۱۳۸۶ لذا انجام چنین تحقیقی دراستان سمنان، به صرف انجام قبلی دراستان های دیگر، تکراری تلقی نمی شود. جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.