جزوه رهبری سازمان

جزوه تایپ شده رهبری سازمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه رهبری سازمان

ستفاده از درخت تصمیم گیری است. مدیر موقعیت خود را در قالب متغیرهای متعدد ارزیابی می کند و براساس این متغیرها مسیرهایی را از میان درخت به طرف راهکار توصیه شده ای دنبال می کند . چهارنوع درخت تصمیم گیری وجود دارد. که دو تای آنها مربوط به تصمیم گیری در هر یک از دو سطح گروه و دو تای دیگر مربوط به تصمیم گمیری در سطح فرد است. یکی از درختهای تصمیم گیری در هریک از دو سطح مواقعی کاربرد دارد که زمان ، عامل مهمی باشد و دومی برای مواقعی است که زمان اهمیت کمتری داشته و مدیر می خواهد توانیایی های تصمیم گیری زیر دستان را بهبود بخشد. ۱-Victor vroom 2-Philip itunes 3-Jago 1 از آنجاییکه مدل وروم- یتون ۲ و جاگو جدید است، هنوز با روش علمی آزمون نشده است. به هر حال مدل اولیه توجه زیادی به خود جلب کرده و به طور کلی مورد تایید تحقیقات قرار گرفته بود. به عنوان مثال این نظریه که (( اشخاصی که تصمیم هایشان با پیش بینی های مدل تطابق دارد، اثر بخش تر از کسانی هستند که تصمیماتشان با پیش بینی های مدل تطابق ندارد ))مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، مدل به عنوان یک ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا تصمیم بگیرند که زیر دستان تا چه حدی می توانند در تصمیم گیری ها شرکت داشته باشند (ساعتچی ، عزیزپورشویی ، .(۱۳۸۴ ۲– ۱۲ (نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد : ۲ پال هرسی و کنت بلانچارد ، نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت را که یکی از روش های اصلی اقتضایی است، ارائه کرده اند. نظریه یاد شده که در نمودار ۲-۳ (نشان داده شده است، براین اساس است که سبک رهبری موفقیت آمیز با میزان رشد یا بلوغ زیردستان تعییرمی کند. صاحب نظران این نظریه معتقدند که مدیر و پیروانش در دو بعد تکلیف گرایی، یعنی توجه به کار و وظیفه و رابطه گرایی از چهار مرحله که گونه ای از چرخه زندگی به حساب می آید عبور می کنند.جزوه رهبری سازمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.