جزوه حقوق ثبت اسناد ۲ pdf

جزوه تایپ شده حقوق ثبت اسناد ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حقوق ثبت اسناد ۲ pdf

این درخواست و استشببه به اداره ثبت ارسال میشود و اداره ثبت در دفتر امالک منعکس میکند و بالفاصله به دفاتر اسناد رسمی بخش نامه میکند که سند مالکیت شماره ….. مربوط به پالک …….. مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد و از انجام معامله با ان سند خودداری نمائید. و یک نوبت هم در روزنامه های کثیراالنتشار یا روزنامه های محلی آگهی میشود. چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تایخ انتشار اعتراض واصل نگردید یا اگر اعتراض شد اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نداد سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. در صورتی که اعتراض واصل شد سند مالکیت یا سند معامله را ارائه داد موضوع در دو نسخه صورتمجلس شده یکی به متقاضی صدور سند مالکیت المثنی و سند مالکیت اصلی را تحویل آورنده میدهند که به دادگاه مراجعه نمایند پس سند مالکیت المثنی صادر نخواهد شد. پس از صدور سند المثنی به دفاتر اسناد رسمی بخش نامه می شود که در موقع انجام معامله از ادارات ثبت نسبت به سند مالکیت المثنی پرسش شود بدون پرسش اگر دفتر اسناد رسمی معامله ای انجام دهد مجازات دارد. چنانچه سند مالکیت در ید شخص ثالث باشد و وی از تحویل آن خودداری نماید به دادگاه مراجعه می نمائید و دادخواست تنظیم می کند و دادگاه حکم به استرداد سند می دهد و شخص ثالث از تحویل خودداری میکند به دایره اجرای احکام مراجعه می کنند اجرائیه صادر میشود باز هم شخص ثالث اقدام به تحویل نمی نماید در این مورد مالک با اخذ گواهی از دادگاه و حکم مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی می نماید و نیازی به استشببه محلی و درج در روزنامه هم نخواهد بود و بالفاصله سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. نکته: هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی اوراق یا پارگی صفحات قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد همانند صدور سند مالکیت المثنی مراحل آن باید انجام شود. در صورتیکه مالک کتباً اعالم نماید که سند مالکیت اصلی پیدا شده است چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل خواهد شد و به دفاتر هم بخش نامه می شود چنانچه معامله با سند مالکیت المثنی شده باشد سند مالکیت اولیه باطل می شود و سند المثنی به قوت خود باقی خواهد ماند. )طبق م ۱۲۰ و تبصره های ۱ تا ۶ آئین نامه جزوه حقوق ثبت اسناد ۲ pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.