جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ PDF

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سوی دیگر مکتب هلندی برخی از اشکاالت دکترین درژانتره را بر طرف نمود. برای نمونه دکترین درژانتره اعمال و وقایع حقوقی را جزو دسته اموال می دانست در حالی که در مکتب هلندی، با الهام از »شارحین متأخر« این موارد را به دسته ای مجزا تبدیل نمودند. همچنین در خصوص احوال شخصیه نیز دیدگاه مکتب هلندی از دکترین درژانتره کامل تر بود، زیرا که برون مرزی بودن احوال شخصیه را به رسمیت شناخت و وضعیت و اهلیت افراد را صرف نظر از اینکه شخص در کجا باشد در مورد وی اعمال می نماید. سهم اصلی مکتب هلندی در تحول تعارض قوانین به مبنا و اساس اجرای قانون خارجی مربوط می شود.جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ PDF

در این خصوص درژانتره معتقد بود که اصل محلی بودن قوانین استثنائی دارد که از اصول کلی عدالت ناشی می شود. بنابراین اجرای قوانین شخصی یعنی قوانین مربوط به احوال شخصیه حق اشخاص است. طرفداران مکتب هلندی نیز معتقدند که اصل محلی بودن قوانین استثنائاتی دارد، ولی برخالف مکتب فرانسوی که استثنائات مزبور را ناشی از تعهد حقوقی میدانند بلکه استثنائات مزبور را ناشی از اصل نزاکت بین المللی می دانند. به عبارت دیگر هیچ دولتی مکلف نیست در خاک خود قانون خارجی را به اجرا گذاشته و بایستی فقط قانون ملی خود را اعمال نماید و اگر دولتی در موارد خاصّ قانون خارجی را به اجرا گذاشت این امر ناشی از اصل نزاکت بین المللی می باشد و نه تعهد حقوقی. بنابراین منفعت هر دولتی اقتضا دارد که برای اجرای قوانین خویش در کشور خارجی نسبت جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ PDF  به اتباعش، متقابالً تا حدودی قوانین خارجی را در خاک خویش به اجرا بگذارد. البته نکته ای که باعث انتقاد به این مکتب شده است مربوط به همین امر می باشد. زیرا که هیچ تعهدی را برای دولتها بوجود نمی آورد و اجرای قانون کشورهای خارجی را به امری اختیاری تبدیل می نماید. در خصوص این مکتب انتقادهای مربوط به دکترین درژانتره در مواردی که دیدگاه مشترک دارند قابل طرح می باشد. مبحث دوم- مکتبهای دوره جدید تفاوت اصلی دوره قدیم با دوره جدید در این است که دوره قدیم تعارض قوانین جنبه داخلی داشت یعنی تعارض بین قوانین و عرفهای مختلف یک کشور بروز می نمود، ولی در قرن نوزدهم و هم زمان با بوجود آمدن مکتبهای دوره جدید تعارض قوانین جنبه بین المللی پیدا نمود. زیرا که از قرن نوزدهم وضعیت کشورها بطور کلی تغییر یافت و وحدت حاکمیت سیاسی در اکثر کشورهای اروپایی بوجود آمد و باعث وحدت قوانین این کشورها شد. در این دوره مکتبهایی به شرح زیر بوجود آمدند: گفتار اول- مکتب آلمانی )قرن نوزدهم(. گفتار دوم- مکتب جدید ایتالیایی یا مکتب منچینی. گفتار سوم- مکتبهای جدید فرانسوی. گفتار اول

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ PDF

مکتب آلمانی )قرن نوزدهم( نظرات علمای این مکتب بیشتر جنبه فلسفی دارد و برخالف علمای مکتب هلندی که اساس و مبنای اجرای قوانین خارجی را نزاکت بین المللی می دانستند، مسئله تعارض قوانین را به صورت فلسفی و حقوقی بررسی می نمودند. علمای این مکتب معتقد بودند که در صورت بروز تعارض قوانین، دادگاهها بایستی قانون صالحیتدار را بر مبنای اصول کلی حقوق تعیین نمایند. معروفترین نمایندگان این مکتب: »واختر«، »شافنر« و »ساوینی« هستند. واختر: به اعتقاد ایشان در صورت بروز تعارض قوانین قاضی بایستی قانونی را که قانونگذار دولت متبوع خودش تعیین نموده است را به اجرا بگذارد. مثالً اگر قانون دولت متبوع قاضی در خصوص احوال شخصیه قانون ملی شخص را حاکم بداند، قاضی بایستی همان قانون را بر موضوع احوال شخصیه حاکم نماید. همچنین ایشان معتقد بود در صورت سکوت قانون قاضی بایستی به روح قوانین پی برده و قانون صالح را با این روش تعیین نماید. شافنر: عقاید شافنر نیز مانند عقاید واختر است با این تفاوت که واختر در هنگام بروز تعارض قوانین همواره قوانین موجود در کشور متبوع خویش را الزم االجرا می داند، در حالی که شافنر می گوید قاضی بایستی حق حکومت قانون را به کشوری بدهد که رابطه حقوقی در آنجا ایجاد شده است. در دیدگاه شافنر، در خصوص مسائل مربوط به اهلیت و وضعیت افراد، بایستی قانون اقامتگاه اصلی شخص به اجرا گذاشته شود. همچنین در خصوص اموال نیز در صورتی که اختالف در مورد کل اموال باشد مثل: ارث، باز هم بایستی قانون محل اقامتگاه اصلی شخص به اجرا گذاشته شود. ولی اگر اختالف مربوط به یک مال معین اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد، در این خصوص قاضی بایستی قانون محل وقوع مال را بر موضوع حاکم نماید.جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.