جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری PDF

جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری PDF

تعریف تاجر: طبق ماده ۱قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد. آنچه که از تعریف باال بر می آید: الف( تاجر شخصی است، اعم از حقیقی و یا حقوقی که دارای حقوق و تکالیف است و مشمول عناوین حقوقی می گردد. ب(شغل معمولی او معامالت تجارتی باشد جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری PDF

یعنی عملیات و معامالت و معامالت تجاری را به صورت مستمر و معمول انجام دهد نه اینکه بر حسب اتفاق و گاه گاه اقدام به یک معامله تجارتی بکند، و لزومی ندارد عملیات تجارت بصورت آشکار انجام پذیرد.  نکته ۱ :کارکنان و شاغالن موسسات و وزارتخانه ها و ارگان های دولتی و سردفتران ، طبق قانون از تجارت منع شده اندو نمی توانند در کنار شغل خود تجارت کنند. ج( معامالت تجارتی: منظور از معامالت تجاری معامالتی است که در ماده ۲ قانون آورده شده است. پس سه شرط الزم و ضروری برای تاجر بودن: ۱ -تجارت شغل معمولی اش باشد. ۲ -تجارت برای خود و به نام خودش باشد)البته می تواند برای خود نماینده انتخاب کند(. ۳ -قصدانتفاع)سود(باشد. شرایط اشتغال به تجارت: ۱-تاجر باید دارای اهلیت باشد. قانونگذار در ماده ۲۱۲ قانون مدنی می گوید متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند. اهلیت: “اهلیت به معنای شایستگی می باشد و با توجه به قانون مدنی به طور کلی هرمعامله با اشخاص فاقد اهلیت باطل می باشد.  شرایط اهلیت یک شخص عبارتنداز:۱ -بالغ۲ -عاقل ۳ -رشید – عقل : فرد عاقل در برابر فرد مجنون قرار می گیرد. مطابق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی : جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. – بلوغ : یکی دیگر از شرایط مورد نیاز برای داشتن اهلیت، بلوغ فرد است. )قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۱ سال تمام و در دختر۹ سال تمام دانسته است( – رشید: یعنی تصرفات شخص،در اموالش عقالنی باشد. ۲ -اشتغال به بعضی از رشته ها ی تجاری مستلزم داشتن پروانه مخصوص است ،مثل داروخانه ۳ -داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی)اداره ثبت شرکت ها( جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.