جزوه حقوق املاک پیشرفته pdf

جزوه تایپ شده حقوق املاک پیشرفته

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حقوق املاک پیشرفته pdf

فروخته شده باشد مال ، مال شخص اول است . احتمال دارد قولنامه صدوری باشد که توسط دادگاه محسرز می شود . اصطالحاتی که مهب تنظیم سند الزم است : ۱ -قیم کیست و توسط چه کسی تعیین می شود ؟ ۲ -مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد ثبت شده چیست ؟ چک – صادره بانک – بالمحل است . بال محل یعنی پول نیست ، پول ناقص است . امضاش نادرست است – مخدوش است – یا طرف زنگ زده حسابش بسته شده است. سه راه برای طرح دعوی چک داریم : ۱ -از بانک گواهی عدم پرداخت می گیریم . ۲ -چک کیفری از دادگاه شکایت چک حقوقی – جبران خسارت چک – اداره ثبت – اجرائیات شاکی در اداره ثبت شکایت می کند ، کپی گواهی عدم پرداخت ) گپی برابر اصل ( ، کپی چک را می دهم نیم عشر دولتی را شاکی پرداخت می کند . یادآوری جلسات قبل : معامله معارض از مصادیق کالهبرداری است یا یک ملک را از طریق قولنامه می فروشد یا ملک را به افراد متعدد می فروشد . معامله معارض در بیرون محقق می شود در اداره ثبت اسناد هم معارض می شود . یکی دوتا سند می زنند ممکن است متقدم و متاخر باشد . سند اولی مورد قبول است دومی مورد قبول نیست . اگر سندی که همزمان صادر شده است باید به تاریخ ثبت اسناد نگاه کرد .جزوه حقوق املاک پیشرفته pdf

 

 

هرکدام از اسناد که تاریخ ثبت اش جلوتر باشد آن دیگری اشکال دارد . اگر این موارد در اداره ثبت اسناد گزارش نشود ، به ابطال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد . چون از روی معامله معارض – سند معارض و از روی سند معارض ، اسناد معارض دیگری هم در آورده است . سند مالکیت معارض چیست ؟ و قانون چه وظایفی را برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نموده است ؟ چنانچه بر اساس گزارش هیات نظارت نسبت به ملک کال یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده باشد ، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد ، خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن ، سندی که موخر الثبت است سند مالکیت معارض نامیده می شود . این اسناد به ۲ شکل مختلف تقسیم می شوند : ۱ -اسنادی که دارای تاریخ ثبت متفاوت باشند که در این صورت سندی که تاریخ ثبت اش موخر است ، سند مالکیت معارض بوده ، ۲ – شق دوم جزوه حقوق املاک پیشرفته pdf

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.