جزوه حقوق اداری ۲

جزوه حقوق اداری ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر شدت محرک کمی از سطح انطباق جزوه حقوق اداری ۲ بالاتر یا پایین تر شود، احساس لذت ولی اگر به نحو بارزی تغییر کند جاندار احساس ناراحتی خواهد کرد.

فرایند متضاد

بدنبال برانگیختگی هیجانی حالات معارض یا متضاد پیش می آید.

احساس لذت و خوشحالی پس از احساسات ترس و وحشت در خانمی که تصور مبتلا به سرطان است (شکل مقابل).

نظریه مشوق ها

ویژگی های تحریک کننده هدف گاهی میتواند منجر به عملی شود. مثال:غذای خوشمزه در برابر غذای معمولی به میزان بیشتری موجب رفتار خوردن خواهد شد.

کسب احساس لذت از طریق:(۱ دستیابی به امور مثبت (۲ اجتناب از امور منفی در حیطه کاری جزوه حقوق اداری ۲ ها از نوع مشوق های مورد انتظار (مانند: دستمزد-حقوق-انعام و…)هستند.

انقالب شناختی

دهه های (۱۹۶۰-۱۹۵۰) دیدگاه غالب نظریه سایق بود.

۱۹۷۰ انقلاب شناختی (مزلو و راجرز) انسان موجودی ماشینی نیست که فقط از طریق نیروهای زیستی انعطاف نا پذیر و نیروهای کنترل محیطی و

اجتماعی برانگیخته شود بلکه انسان ذاتا فعال و انعطاف پذیر و دارای انگیزه رشد و کمال است.

سلسله مراتب نیازهای مازلو:

فیزیولوژی و امنیت (نیازهای کمبود) و عشق و تعلق خاطر، احترام (عزت نفس) و خودشکوفایی (نیازهای رشد) طبق نظریه مزلو، هر » نیاز «، هرچقدر پایین تر قرار داشته باشد، قوی تر است و بدون ارضای نیازهای هر طبقه نمی توان به طبقه بالاتر دست یافت.

مزلو توجه خود را بیشتر به خودشکوفایی که انگیزش تبدیل شدن به انسانی تمام و کمال است معطوف کرد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.