جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی PDF

جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی PDF

هرگاه شرکت از سودآورى باالیى برخوردار بوده یا داراى ارزش نامشهودى باشد )سرقفلى(، شریک به هنگام خروج از شرکت، ممکن است مبلغى بیشتر از مانده سرمایه خود، از شرکت مطالبه نماید. مبلغى که مازاد بر سرمایه شریک خارج شونده به وى پرداخت مى گردد، به مثابه اختصاص پاداش به این شریک مى باشد و به نسبت تقسیم سود و زیان به بدهکار سرمایه شرکاى باقیمانده منتقل مى گردد. مثال۵-۳ -آقایان الف و ب و ج که شرکاى یک شرکت تضامنى بوده و سهم الشرکه هر کدام ۶۱۱۱۱۱ ریال مى باشد، به ترتیب به نسبت ۱ و ۲ و ۲ در سود و زیان سهیم مى باشند. در دوازدهم دى ماه آقاى الف با دریافت مبلغ ۱۵۱۱۱۱ ریال از داراییهاى شرکت، از این شرکت خارج شد. مطلوبست ثبت دفتر روزنامه شرکت. جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.