جزوه بیماری های نوزادان PDF

جزوه بیماری های نوزادان PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه بیماری های نوزادان PDF

گردش خون احشا :
نقص گردش خون در پوست، کلیه ها و مغز کامال مشخص است .
کاهش خونرسانی به پوست از نشانه های زودرس شوک است .
زمان پرشدن مجدد مویرگی بیش از ۲ ثانیه نشانه پایین بودن برون ده قلبی است .
اختالل در گردش خون مغز خود را به صورت تغییر وضعیت هوشیاری نشان می دهد .
این کودکان ممکن است دچار کنفوزیون یا خواب آلودگی باشند .
تشنج ممکن است دیده شود .
شرایط کودکی که نمی تواند صورت والدین خود را بشناسد بسیار وخیم است .
برون ده ادراری به طور مستقیم با جریان خون کلیه ارتباط دارد .
مقدار طبیعی ادرار ۱ تا ۲ میلی لیتر / کیلوگرم / ساعت است .
جریان ادرار کمتر از ۱ میلی لیتر / کیلوگرم / ساعت نشانه عدم کفایت خونرسانی کلیه است .
پیش بینی ایست قلبی تنفسی : جزوه بیماری های نوزادان PDF
در هر مرحله از ارزیابی عملکردهای حیاتی این پرسش ها را در ذهن خود مرور کنید :
آیا نارسایی تنفسی یا گردش خون بیمار ممکن است باعث ایست قلبی تنفسی شود ؟
شرایطی که کودک را در معرض خطر ایست قلبی تنفسی قرار می دهند عبارتند از :
– سرعت تنفسی بیش از ۶۰ – . دیسترس تنفسی .
– ضربان قلب بیش از ۱۸۰ یا کمتر از ۸۰ ( کمتر از ۵ سال ( . – تغییر سطح هوشیاری
– ضربان قلب بیش از ۱۸۰ یا کمتر از ۶۰ ( بیشتر از ۵ سال ( . – تروما .
– سوختگی ها . – سیانوز .
– تب همراه پتشی ) لکه های کوچک بنفش رنگ ناشی از خونریزی پوستی ( . – تشنج .
ایست قلبی تنفسی در کودکان و شیرخواران معموال به صورت ناگهانی روی نمی دهد و در بیشتر موارد در نتیجه ی
پیشرفت اختالل عملکرد ریوی یا قلبی زمینه ای ایجاد می شود .
نشانه های افزایش تالش تنفسی : جزوه بیماری های نوزادان PDF
– رتراکسیون فرو رفتن واضح پوست و بافت نرم قفسه سینه در اطراف و زیر دنده ها و باالی استخوان کالویکوال.
– لرزش پره بینی پهن شدن سوراخ بینی ، عمدتا هنگام دم
– حرکت سر در هنگام دم سر به عقب خم می شود و در هنگام بازدم به جلو متمایل می شود .
– ناله هنگامی است که کودک تالش می کند با افزایش فشار در زمان بازدم آلوئول هارا باز نگه دارد .
– استریدور صدایی پرطنین ، موزیکال و غیرطبیعی که معموال در دم شنیده می شود.
– ویز عبور هوا از روی ترشحات مخاطی برونش که معموال در زمان بازدم شنیده می شود . صدایی کم یا پرطنین.
– صدای غرغره صدای قل،قل در راه هوایی در هنگام دم یا بازدم که ممکن است به دنبال آسیب باز قفسه سینه شنیده شود.جزوه بیماری های نوزادان PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.