جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها PDF

جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها PDF

در روش بهسازی ژئوتکنیکی سعی بر افزایش باربری زمین زیر شالوده به کمک بهبود شرایط خاک و یا انتقـال نیـرو یـا اضـافه نیروی شالوده به الیه های تحتانی، بدون افزایش ابعاد هندسی شالوده میباشد. -بهبود شرایط خاک با استفاده از تزریق مواد افزودنی این روش اختالط خاک با استفاده از مواد افزودنی از قبیل سیمان، آهک و… بـه روش تزریـق اسـت. هـدف از اخـتالط خـاک،دستیابی به پارامترهای ژئوتکنیکی اصالح شده از قبیل جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها PDF

مقاومت فشاری، مقاومت برشی و یـا نفوذپـذیری اسـت. اخـتالط خـاک بـرای محدود کردن و یا ثابت نمودن مواد شیمیایی مضر در خاک نیز کاربرد دارد. معموالً سیمان بصورت دوغاب)ترکیب با آب( با خاک مخلوط میشود. هر چند امکان استفاده از سیمان بـصورت خـشک نیـز مقدور است، برحسب نوع خاک حجم دوغاب بین ۲۱تا ۲۱درصد حجم خاک انتخاب می شود. افزودنیها شامل مواد زیر می شوند: سیمان، خاکستر آتشفشانی، سرباره کوره، آهک، سایر مواد شیمیایی ساخت دوغاب طبق مراحل زیر انجام می شود: – سیستم اختالط مرکزی، با میکسرهای دور باال برای اختالط – محل ذخیره موقت دوغاب همراه با همزنهای دور پایین – سیستم پمپاژ خاکهای غیرچسبنده معموالً ساده تر از خاکهای چسبنده مخلوط می شوند. به خاکهای نباتی مقـادیر قابـل مالحظـه ای از مـواد افزودنی باید اضافه نمود و قبل از شروع عملیات اجرایی الزم است از عملکرد سیستم اختالط در آزمایشگاه اطمینان حاصل کرد. با اختالط خاک در محل میتوان انواع متفاوت خاکها را اصالح نمود. روش اصالح بسته به میزان انرژی اختالط و نـوع مـواد افزودنی متفاوت است. در خاکهای نرم این روش در مقایسه با سایر روشهای اصالح خاک از اقتصادی ترین شیوه های بهبود اسـت. در این روش با اختالط دوغاب با خاک، مصالحی ساخته میشود که با گذشت زمان سختتر شده و مقاومت آن افزایش جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.