جزوه الکترونیک نوری ۱ PDF

جزوه الکترونیک نوری ۱ PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه الکترونیک نوری ۱ PDF

سوال مهم: اختلاف و تشابه عملکرد تریستور در برق AC و DC را شرح دهید. جواب: تشابه: در هر دو برق باید زمانی که ولتاژ آند مثبت است، پالس مثبت اعمال شود. اختلاف: در برق DC فقط یک پالس برای آتش شدن (SCR (لازم است اما در برق AC بـرای آتـش شدن به طور مداوم باید به پایه گیت پالس مثبت اعمال شود. تحلیل مدارات الکترونیک قدرت: با توجه به شکل بالا، کنترل در پایه گیت نداریم و ولتاژ هایولتاژ روی پایه گیت است کـه باعـث سـوختن (SCR (میشود. برای حل این مشکل طبق شکل زیر از یک مقاومت ٢/٢ کیلواهم به صورت سری در مسیر پایه گیت وصل میکنیم و ولتاژ تقسیم میشود جزوه الکترونیک نوری ۱ PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.