جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر pdf

جزوه تایپ شده اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر pdf

تفویض اختیار است. که این در حقیقت برخاسته از اصول اصلی مدیریت است، و لذا مدیران با ایجاد یک سیستم بازخورد موارد
فوق را کنترل مینمایند.
مفاهیم پنجگانه عدم تمرکز:
الف( هسته عملیاتی، کارکنانی که در رابطه با تولیدات )کاال و خدمات( و اهداف شرکتها کارهای اصلی را انجام میدهند.
ب( مدیریت ارشد یا سطح استراتژیک، مدیرانی که در رأس هرم قرار میگیرند. و کسانی که مسئولیت کل سازمان را برعهده
دارند.
ج( مدیون رده میانی: مدیرانی که بین هسته عملیاتی و مدیریت ارشد سازمان ارتباط برقرار میکنند.
د( متخصصین ساختار فنی: تحلیلگرانی که عهدهدار اجرای استانداردها و نظارت بر رعایت آنها در سازمان میباشند.
هماهنگی:
یک سازمان جهت نائل شدن به اهداف مورد نظرش، نیاز به ایجاد چارچوبی دارد که فعالیتهای افراد مختلف سازمان را هماهنگ
نموده و ارتباط مناسبی بین آنها برقرار نماید.
همین که تعداد کارکنان یک سازمان از چند نفر تجاوز نمود، هماهنگ نمودن فعالیت آنان امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
مفهوم هماهنگی:
هماهنگی عبارت است از فرآیند همسو نمودن فعالیتهای همه قسمتهای سازمان بطوری که تصمیمات، وظایف فعالیتها و تخصص
همه کارکنان و گروهها، جهت نائل آمدن به اهداف از قبل تعیین شده در حداکثر مطلوبیت ممکن ترکیب و هم جهت گردد.
نیاز به هماهنگی: جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر pdf
نیاز به هماهنگی در یک سازمان بستگی به وسعت، اندازه و میزان پیچیدگی عملیات دارد. در کل، سازمان یا به طور عمودی
گسترش مییابد و یا به طور افقی، در ابعاد عمودی سطوح سازمانی افزایش یافته ولیکن حیطه نظارت مدیریت محدود میگردد.
اصلی که همیشه باید حاکم بر روند تعیین حدود حیطه نظارت باشد، مسئله امکان هماهنگ نمودن عملیات واحدهای ؟؟ بعد
است. معموالً قلمرو نظارت در سطوح پایین سازمان از قلمرو نظارت در سطوح باال وسیعتر است.
– نیاز به هماهنگی در سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است عبارتند از:
۱ .تقسیم کار
۲ .تعداد طبقات عمودی سازمان
۳ .تنوع تخصص و وظایف
۴ .وظایف صف و ستاد
۵ .تخصص منابع محدود
۶ .اختالف منحصر به فرد کارکنان
روش هماهنگی: جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر pdf
عبارتند از:
۱ .اختیارات: به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال بزرگترین مکانیزم هماهنگی در سازمان مطرح است اختیارات اساس و
اولین اصل هماهنگی، سازماندهی و هدایت برای سرپرستی و هماهنگ کردن نیروها است.
۲ .اهداف، خط مشیها، قوانین، رویهها: اهداف، خط مشیها و روشها به عنوان مکانیزمهای کنترل برای هماهنگ نمودن مؤثر
عملیات در یک سازمان پیریزی میشود.
۳ .افراد رابط: اغلب جهت هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان، از افراد رابطی استفاده میشود.
۴ .ارتباطات: ارتباطات به عنوان یکی از مؤثرترین ابزار هماهنگی مطرح است.
۵ .مذاکرات: مذاکره به عنوان یک روش، جهت هماهنگی مورد استفاده واقع شود. مذاکره بین مدیریت و کارکنان بین مدیریت و
واحدهای خرید و فروش بین واحدهای سازمان مطرح است. جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر pdf
۶ .سیستم پاداش: سیستم پاداش نیز میتواند به عنوان یک مکانیزم هماهنگی مورد استفاده واقع شود.
۷ .هماهنگی داوطلبانه: تالش و تمایل افراد در ایجاد هماهنگی میتواند موجب اثربخشی بیشتر گردد.
۸ .مدیریت: مدیر یک پروژه به طور عمده برای هماهنگ نمودن وظایف بخشهای تخصصی واحدهای یک سازمان طراحی میشود.
تقسیم کار
تقسیم کار به وظایف مختلف و مجزا موجب می شود که مدیران و کارکنان بر حوزه های ویژه کاری تمرکز یابند.در نتیجه زمینه
های تخصصی آنان پرورش می یابد و کارایی سازمان باال می رود.
مبانی تقسیم کار
تقسیم کار وطبقه بندی وظایف باید متکی به یکی از چهار اصل زیر یا ترکیبی از آن ها باشد:
الف-تقسیم کار بر مبنای هدف فعالیت
اصول اساسی تقسیم کارد تقسیم کار بر مبنای منطقه جغرافیاییج تقسیم کار بر مبنای مشتری یا ارباب رجوعب تقسیم کار بر مبنای یا نوع عملیات
رعایت زیر در تقسیم کار و تشکیل سازمان مهم است
-۱ تخصص
-۲ صرقه جویی
-۳ کنترل
-۴ هماهنگی عملیات
-۵ اهمیت نسبی وظایف
روش های تقسیم کار و طبقه بندی وظایف
تهیه طرح سازمانی و تقسیم کار در داخل سازمان به دو صورت امکان پذیر است:اول روش تحلیلی یا از باال به پایین,و دوم روش
ترکیبی یا از پایین به باال. جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر pdf
مزایا و معایب تقسیم کار
الف-مزایا: هزینه آموزش کارگران کاهش یابد-درجه اتکای سازمان به افراد به حداقل برسد
-به علت کوتاه بودن دوره انجام کار و تکرار کار,کارگر تالش می کند حرکات بی فایده و زاید را انجام ندهد.بنابراین اشتباهات
کمتر می شود و محصول بیشتری نیز تولید می شود.
-ب معایب: فرد نمی تواند احتیاجات روانی خود را به طور باید و شاید برآورده نماید لذا غیبت از کار افزایش می یابد – با کم شدن
اتکای سازمان به مهارت آن ها,فرد احتیاجات تامینی خود را در خطر می بیند.
شیفت های کاری یا نوبت کاری
عالوه بر شیوه های مختلف تقسیم کار که در باال اشاره شده شیفت های کاری یکی از روش های تقسیم کار بین
کارکنان,کارمندان و کارگران نوبت کاری یا شیفتی,در بخش های تولیدی,صنعتی,درمانی و سازمان های نظامی و حتی اداری می
با

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.