جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان PDF

جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان PDF

چنانچه غذای تهیه شده در فاصله زمانی مناسب (از طبخ تا مصرف) بدست بیمار (مصـرف کننـده ) نرسـ د و در طول مسیر در دمای مناسبی نگهداری نشود احتمال آلودگی آن به میکرو اورگانیسم های بیماری زا بسیار بیشتر خواهد شد.گفته می شود 01445241رغم مقاومت دستگاه گوارش نسبت به انـواعی از عفونـت هـا ، وضـعیت خـاص بیماران مانند درمان آنتی بیوتیکی،شیمی درمانی ،کاهش اسیدیته معده و… ) موجـب کـاهش مقاومـت وآسـیب پذیری آنها در برابر آلوده گیهای غذایی می شود. ملاحظات غذایی : بدلیل اینکه ایکلاِی ، کلبسیلا و پسودوموناس آئروژنز می توانند میوه هـای تـازه ، سـالادها و سـبزیها را آلـوده کنند، این غذاها نباید به بیمارانی که دارای کمبود گلبولهای سفید هستند (Neutropenia (داده شوند. از عوامل آلوده کننده دیگر در خصوص سبزیجات تازه ، L – مونوسیتوژنز که یک باکتری گـرم مثبـت اسـت را میتوان نام برد، این باکتری اغلب برای افرادمسن ، زنان حامله و یا بیمـاران ایمنوساپرسـیو ، ایجـاد مشـکل مـی نماید مطابق بعضی مطالعات از ۲۰بیماری که در یکی از بیمارستانهای آمریکا به این بیماری دچار شدند ،جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان PDF

 

 

 

۸ نفر از آنها ایمنوساپرسیو بوده اند(۱۹۹۷ , N.Damin .( مواد لبنی و یا سایر خوراکیهای حیوانی خام اغلـب بوسـیله لیستریامونوسـیتوژن ایکـلای ۱۵۷ ۰ :اچ ( coli.E H:0157 ، (سالمونلا و انگلها آلوده می شوند. در بیماران مبتلا به ایذر خطـر ابـتلا بـه مسـمومیت و بیماریهـای ناشی از غذا بخصوص خطر ابتلا به سالمونلا ، کامپیلوباکتر و لیستریا بیشتر است. در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی باید غذاهای خام با منشاء حیـوانی ، پختـه شـوند و از خـوردن غـذاهایی مانند صدف ، شیر، گوشت و تخم مرغ بصورت خام پرهیز گردد. محلولهای Feeding Enteral ) تغذیه با لوله ) اغلب برای حمایت تغذیه ای در بیماران بدحال بـا یـک دسـتگاه گوارش فعال استفاده می شود. این محلولها معمولاً در بخش تغذیه تهیـه مـی گردنـد . جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان PDF

 

اینگونـه محلولهـا اغلـب بوسیله باکتریهای مولد عفونتهای بیمارستانی آلوده می گردند، بنابراین به کسانی که این محلولهـا را تهیـه مـی نمایند یا کسانی که عمل گاواژ بـه بیمـار را انجـام مـی دهنـد بایـد آموزشـهای کنتـرل عفونـت داده شـود ) . Strausbaugh LJ. etal ,2003 ) بدلیل شیوع آلودگی های میکروبی از تغذیه با لوله (که شامل غذاهای آماده و پـودر شـده نیـز مـی باشـد ) ایـن روش تغذیه ای نیاز به مراقبت های بیشتر دارد. آلودگی همچنین ممکن است در موقع کارگذاری یا جمع کردن آن در محل یا بوسیله باکتریهای کولونیزه کننده لوله نازوگاستریک یا آورنده از روده بیمار اتفـاق بیفتـد Lucia( .Rocha Carvalho M. etal,2000) فاکتورهای کمک کننده به ایجاد آلودگی میکروبی در محلولهای تغذیه با لوله ( گاواژ ) شامل محتـوی محلـول ، وجود یا فقدان ماده محافظ ، تعداد دست اندرکاران تهیه ، روش تهیه ، طول و زمان مصرف مـی باشـد Arias( .ML. etal,2003) آنتروباکترساکازاکی در نوزادانی ایجاد بیماری می کند که پودرهای فرموله شده غذای آنها آلوده شده باشد ، هـر چند که آلودگی اغلب نتیجه دستکاری درفرآیندساخت می باشد.دسترسی دست انـدرکاران تهیـه ، بـه آمـوزش های مناسب جهت کاهش آلودگی میکروبی در موقـع تهیـه و آمـاده سـازی وتزریـق مهـم اسـت ( .L جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.