جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب PDF

جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب PDF

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب PDF

حل معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم و باالتر : همان طور که گفتیم مشتق مرتبه اول y ‘را با نماد Dy برای دستور dsolve مشخص می کنیم اما اگر مشتق مرتبه دوم و یا باالتر باشد آنگاه باید ابتدا نماد D را نوشته ، سپس عدد مربوط به مرتبه مشتق را بنویسیم و در آخر نیز نماد y نوشته شود . مثال برای تعریف y ”باید نماد D2y و برای تعریف y”’باید نماد D3y را به کار ببریم معادالت مرتبه دوم : در این حالت نیز همانند معادالت مرتبه اول از تابع dsolve استفاده می کنیم . به عنوان مثال ، معادله زیر را به کمک MATLAB حل می کنیم . >> syms x y >> y=dsolve(‘D2y-Dy-6*y=0′,’x’) y = C1*exp(-2*x)+C2*exp(3*x) . دستگاه معادالت دیفرانسیل خطی در این حالت باز هم از دستور dsolve استفاده می شود ، با این تفاوت که تمامی معادالت را وارد دستور می نماییم . >> syms y1 y2 >> [y1,y2]=dsolve(‘Dy1=2*y1-5*y2′,’Dy2=5*y1-6*y2’) y1 = 1/5*exp(-2*t)*(4*C1*sin(3*t)+3*C1*cos(3*t)+4*C2*cos(3*t)-3*C2*sin(3*t)) y2 = exp(-2*t)*(C1*sin(3*t)+C2*cos(3*t)) به عنوان مثالی دیگر ، دستگاه معادالت زیر را حل می کنیم . ۵۰ Directed by: Ali Eskandari >> syms x y >> [x y]=dsolve(‘Dx-2*x-3*y=2*exp(2*t)’,’-x+Dy-4*y=3*exp(2*t)’) x = -3*exp(t)*C2+exp(5*t)*C1-5/3*exp(2*t) y = exp(t)*C2+exp(5*t)*C1-2/3*exp(2*t) انتگرال گیری در متلب با دستور int: معموال انتگرال گیری به دو شیوه صورت می گیرد . در شیوه اول ، حدود باال و پایین انتگرال مشخص نیست و ما تنها به صورت سمبلیک انتگرال را محاسبه می کنیم . در شیوه دوم حدود باال و پایین انتگرال مشخص می باشد و با توجه به حد باال و حد پایین ، مقدار انتگرال محاسبه می شود و نتیجه به صورت عدد در خروجی نمایش داده می شود . در متلب دستور int به هر دو شیوه ذکر شده می تواند انتگرال را محاسبه نماید . در ادامه هر دو شیوه را شرح خواهیم داد. انتگرال نامعین: زمانی که حد باال و حد پایین انتگرال مشخص نباشد باید تنها عبارت زیر انتگرال و همچنین متغیری که باید بر حسب آن انتگرال گرفته می شود را برای دستور int مشخص کنیم . به مثال زیر توجه کنید: مثال : فرض کنید بخواهیم انتگرال را محاسبه نماییم . می نویسیم: جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب PDF

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.